• Samfundsansvar

AP Pensions arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed i investeringer

Som pensionsselskab har vi først og fremmest et ansvar for at sikre et så godt afkast som muligt til vores kunder. Samtidig har vi et ansvar for at tage hensyn til en bæredygtig udvikling via vores investeringsprodukter.

Hensyn til bæredygtighedsfaktorer i din pensionsopsparing

Med vores produktlinje, AP Bæredygtig, som bygger på et bevidst valg af investeringer, der bidrager positivt til et eller flere af FN’s verdensmål og bl.a. til en omstilling af energiproduktion med et større hensyn til klima og miljømæssige faktorer, har vi gjort det let for dig at investere din pension med fokus på bæredygtighedshensyn.

Ansvarlighed og hensyn til bæredygtighedsfaktorer indgår også i mange af vores traditionelle investeringsfonde. I fondslisten kan du se alle de fonde, du kan investere i. Du kan læse mere om hver enkelt fond og få overblik over, hvorvidt og hvordan bæredygtighedshensyn indgår i dem. På fondslisten klikker du på den enkelte fond, og i nederste højre hjørne af fondsbeskrivelsen kan du se, hvorvidt og hvordan bæredygtighed indgår, og hente et faktaark med yderligere oplysninger.

Gå til fondslisten

Har du valgt fonde i Nykredit?

Læs mere om fondene i Nykredit, og hvordan bæredygtighed indgår i dem

Produktspecifikke oplysninger

Generelle oplysninger

Politikker for ansvarlighed og bæredygtighed og aktivt ejerskab

Vores politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet (english version) er godkendt af AP Pension bestyrelse og er baseret på veldefinerede og anerkendte internationale principper om menneskerettigheder, anti-korruption og miljø, som udspringer af FN og OECD. Politikken indeholder de minimumskriterier, vi har valgt at stille for vores investeringer for så vidt muligt at mindske risici for negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. Sammen med vores politik for aktivt ejerskab udgør den fundamentet for at støtte op om en ansvarlig og bæredygtig udvikling. Politikkerne sætter tilsammen rammerne for de vigtigste negative indvirkninger, vi forsøger at undgå i vores investeringer, samt hvordan vi arbejder med at undgå dem.   

Der er forskel på, hvordan vi implementerer politikken på henholdsvis noterede og unoterede investeringer. Noterede investeringer kan vi i sidste ende sælge fra, hvis de ikke lever op til vores politikker og retningslinjer, mens unoterede investeringer ikke kan sælges fra.

Noterede investeringer
For noterede investeringer efterlever vi vores politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet ved løbende at screene vores beholdning for, om den lever op til vores eksklusionskriterier. Politik for ansvarlighed og bæredygtighed hænger tæt sammen med vores politik for aktivt ejerskab, som udstikker retningslinjer for, hvordan vi agerer aktive ejere. Bliver vi bekendte med virksomheder, som ikke lever op til vores retningslinjer og eksklusionskriterier, vil vi søge at gå i dialog med virksomhederne i samarbejde med eksterne rådgivere for at opnå en ændret adfærd. Frasalg vil være en sidste udvej, hvis vi ikke ser fremskridt i dialog eller stemmeafgivelser. Vi monitorerer løbende virksomheder i vores beholdning og rapporterer årligt om resultaterne af vores aktive ejerskab.

Unoterede investeringer
Ved investeringer i unoterede aktiver gennem fondsforvaltere kender man typisk ikke på forhånd de aktiver, som kommer til at ligge i de fonde, man investerer i. Derfor er det vigtigt for os at kende forvalterens investeringsstrategi for fonden, og vi gennemfører altid grundig due diligence før investering. Vores politik for ansvarlighed og bæredygtighed inklusiv eksklusionskriterier udgør en vigtig del af aftalegrundlaget. Bliver vi bekendte med negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, vil vi altid gå i dialog med forvalteren om at påvirke den enkelte virksomhed til afbødning af de negative indvirkninger.

Man kan læse mere detaljeret om arbejdet med aktivklasserne i Politik for ansvarlighed og bæredygtighed samt i Politik for aktivt ejerskab.

Bæredygtighedsrisici
Integration af bæredygtighedsrisici er ligeledes en vigtig del af vores arbejde med ansvarlige og bæredygtige investeringer. Også på det område har vi en særskilt politik, som sætter rammer for, hvordan og hvornår vi implementerer vurdering af begivenheder i omverdenen, der kan påvirke værdien af vores investeringer negativt. Du kan du læse mere Politik for integration af bæredygtighedsrisici under fanen ”Integration af bæredygtighedsrisici”.

Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (PAI)
Integration af bæredygtighedsrisici

En del af vores arbejde med ansvarlige investeringer handler om at vurdere de udefrakommende risici, der kan påvirke værdien af vores investeringer. Disse risici betegnes bæredygtighedsrisici, og der skelnes mellem miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici.

Miljømæsige risici
kan f.eks. være klimarisici som ekstreme vejrhændelser, vedvarende klimaforandringer eller transitionsrisici som f.eks. politiske initiativer, der medfører udfasning af eksisterende energiproduktion.

Sociale risici kan f.eks. være eksponeringer mod et geografisk område, hvor der opstår kontroverser om manglende respekt for menneskerettigheder, hvilket kan medføre protester fra befolkningen. Det vil særligt være investeringsaktivitet i konfliktramte områder og højrisikoområder, det vil sige områder med væbnede konflikter eller politisk ustabilitet, som medfører udefrakommende og sociale bæredygtighedsrisici, der kan påvirke værdien af en investering.

Ledelsesmæssige risici kan f.eks. være aktiviteter, hvor der er risiko for, at en virksomhed er involveret i korruption, afpresning og bestikkelse, interessekonflikter og skatteforhold. Virksomheder, som er eksponerede mod disse risici, er også mere eksponerede for f.eks. retssager, bøder og omdømmerisici, hvilket kan påvirke værdien af investeringen negativt.

Hvis bæredygtighedsrisici indtræffer, kan de i sidste ende påvirke afkastet på en investering. Derfor er det vigtigt, at vi i vores investeringsbeslutningsprocesser vurderer bæredygtighedsrisici så vidt muligt.
I vores politik for integration af bæredygtighedsrisici kan du læse mere om, hvornår og hvordan vi integrerer vurdering af bæredygtighedsrisici i investeringer. Et vigtigt formål med det er, at vores kunder får oplysninger om de bæredygtighedsrisici, som investeringerne – og i sidste ende deres pensionsopsparinger – er eksponerede over for.

Erklæring om due diligence-politikker

I AP Pension er vi opmærksomme på, at investeringer kan påvirke omverdenen negativt. Derfor søger vi at undgå, forebygge og minimere de negative indvirkninger, som vores investeringsbeslutninger og -rådgivning kan have.

Termen bæredygtighedsfaktorer dækker over miljømæssige og sociale spørgsmål (inkl. menneske- og arbejdstagerrettigheder) samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Med udgangspunkt i internationale standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd har AP Pension fastsat en række politikker og processer til at systematisere arbejdet med at identificere, prioritere og håndtere de væsentligste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, som vi bidrager til eller er direkte forbundet med – og i sjældne tilfælde kan forårsage – både inden og efter at investeringer foretages.

I vores ”Erklæring om due diligence” kan du finde information om, hvordan vi identificerer, prioriterer og håndterer aktuelle og potentielle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. Læs mere i erklæring om due diligence.

Læs erklæring om due diligence

Aflønningspolitik

AP Pension har vedtaget en lønpolitik i henhold til EU-forordningen om solvens II om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed samt EU’s disclosureforordnings artikel 5 om gennemsigtighed i forbindelse med aflønningspolitikker vedrørende integration af bæredygtighedsrisici.

Politikken skal sikre, at der i forretningen er en balanceret aflønning, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning. Helt konkret skal der være balance mellem aflønning og koncernens forretnings- og risikostyringsstrategi, risikoprofil, mål, risikostyringspraksis samt selskabets langsigtede interesser og resultater som helhed.

Politikken omfatter bestyrelser i AP Pension, direktioner, andre væsentlige risikotagere og medarbejdere i kontrolfunktioner samt øvrige medarbejdere i koncernen.

I AP Pensions aflønningsstruktur er der ikke sammenhæng eller sammenkobling mellem medarbejdernes aflønning og medarbejdernes arbejde med integration af bæredygtighedsrisici i alle henseender, herunder også i investeringsbeslutnings- og rådgivningsprocesser.

Her kan du se AP Pensions fulde lønpolitik.

Læs AP Pensions lønpolitik

Bæredygtighed og eksterne forvaltere

Når vi indgår nye samarbejder med eksterne forvaltere, er udvælgelsen blandt andet baseret på en vurdering af, om forvalterne kan efterleve retningslinjerne i AP Pensions politik for bæredygtighed og ansvarlighed. Derudover bliver investeringerne vurderet for i hvilken grad de er eksponerede mod bæredygtighedsrisici.

Når vi udvælger eksterne forvaltere, vurderer vi på deres ESG-politikker, due diligence-processer samt hvordan de håndterer ESG-risici. Det er blandt andet et krav, at de implementerer AP Pensions eksklusionskriterier i investeringsmandatet for så vidt muligt at sikre, at forvaltning af vores investeringer ikke afviger fra vores egne beslutningsprocesser. Forvalternes rapporteringskapacitet på ESG-området er ligeledes en vigtig faktor, som vi ser på ved udvælgelse.

Et samarbejde kan ophøre i tilfælde af uønskede udviklinger, men det vil være en sidste vej. Vi er langt mere interesserede i en dialog om, hvordan vi kan rette op på en negativ indvirkning, således at hensyn til bæredygtighed bliver implementeret i vores investeringer i overensstemmelse med vores retningslinjer.

Bæredygtighed indgår i kunderådgivningen

AP Pension har siden sommeren 2019 tilbudt et produkt med et særligt fokus på bæredygtighed, AP Bæredygtig. AP Pensions pensionsrådgivere er trænet i at kommunikere om vores produkter og formidle vores arbejde med bæredygtighed til kunder, ligesom Investeringsafdelingen står til rådighed ved behov for mere specialiseret viden.

Som kunde i AP Pension kan du se om dine investeringsvalg udsætter din opsparing for lav, mellem eller høj bæredygtighedsrisiko. Du kan finde en beskrivelse af de enkelte eksponeringsniveauer per produkt i ovenstående punkt Produktspecifikke bæredygtighedsrisici.

Risikostyring på bæredygtighedsområdet

AP Pension har formaliserede processer på plads til at overvåge og forstå investeringers risici. Bestyrelsens revisions- og risikoudvalg og bestyrelsen forholder sig til nye investeringsmandater, herunder også risici for negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer samt bæredygtighedsrisici.

Vurdering af risici for negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer og bæredygtighedsrisici indgår som en del af AP Pensions interne investeringsprocesser både i nye investeringsmandater og i forvaltning af de eksisterende mandater. Vurdering af begge risikoområder er en integreret del af AP Pensions løbende risikostyring, og vi forholder os altid til de risici, som vores investeringsportefølje er eksponeret for.

Det er AP Pensions investeringsafdeling og AP Ejendomme, der varetager identifikation, vurdering og håndtering af risici for negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer og vurdering af bæredygtighedsrisici i investeringer.

Organisering af arbejdet med bæredygtighed

AP Pension livsforsikringsaktieselskabs bestyrelse har til ansvar at sikre, at investeringstilgangen reflekterer AP Pension-koncernens værdier og målsætninger. Gennem vedtagelse af indstillinger, politikker, nye målsætninger og andre tiltag tager bestyrelsen de endelige beslutninger vedrørende retningslinjerne for håndtering af bæredygtighedsfaktorer og bæredygtighedsrisici i investeringer.

AP Pensions investeringsafdeling er ansvarlig for at udmønte bestyrelsens retningslinjer på området. Afdelingen arbejder løbende med at håndtere væsentlige risici forbundet med bæredygtighedsfaktorer, vurdere bæredygtighedsrisici og identificere muligheder i forhold til bæredygtighed i investeringer.

Det er AP Pensions team for bæredygtige investeringer, som sørger for løbende at optimere retningslinjerne til målsætninger for bæredygtighed i investeringer.

AP Pension har nedsat en komité for samfundsansvar ud fra ønsket om at brede arbejdet med bæredygtighed og samfundsansvar ud i alle grene af AP Pensions forretning med forskellige indsatsområder, herunder investering.

Ændringslog

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.