• Samfundsansvar

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger for Select Bæredygtig

Periodiske og prækontraktuelle oplysninger
Sammenfatning

Select Bæredygtig er et livscyklusprodukt, der fremmer miljømæssige og sociale karakteristika gennem bidrag til FN’s verdensmål, dog uden at have bæredygtig investering som mål. Select Bæredygtig er klassificeret som artikel 8 i regi af EU's Disclosure-forordning.

Select Bæredygtig er sammensat af investeringer inden for aktivklasserne aktier, obligationer og reale aktiver, der alle har det til fælles, at de på udvælgelsestidspunktet bidrager positivt til mindst et af FN’s verdensmål samt vurderes at opfylde AP Pensions krav til god ledelsespraksis. Derudover kan en lille andel af aktiverne i Select Bæredygtig på højst fem procent være investeret i andre aktivklasser, herunder kontanter. Alle investeringer sker under hensyntagen til AP Pensions politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet samt AP Pensions investeringsrestriktioner. Den nærmere aktivsammensætning og andelen af fondsinvesteringer kan variere afhængigt at den enkelte kundes tid til pensionering.

Der investeres både direkte og indirekte via investeringsfonde, ligesom en række af investeringerne forvaltes af eksterne forvaltere. De eksterne forvaltere er kontraktuelt forpligtede til at følge en række nærmere fastsatte ESG-krav, herunder AP Pensions eksklusionskriterier og krav til god ledelsespraksis.

For at sikre, at de sociale og miljømæssige karakteristika opfyldes, overvåges investeringerne løbende. Overvågningen omfatter kvartalsvis screening af porteføljeselskabernes involvering i eventuelle kontroverser for at sikre, at de løbende opfylder kravene om god ledelsespraksis samt evaluering af porteføljeselskabernes fortsatte bidrag til FN’s verdensmål.

De enkelte investeringers bidrag til FN’s verdensmål måles på baggrund af en såkaldt SDG-score, mens investeringers eksponering imod klimarisici er baseret på en Carbon Risk Rating. Vurderingen af god ledelsespraksis er blandt andet baseret på kvalitative screeninger af porteføljeselskabernes aktiviteter. Derudover anvendes en ESG Risk Rating og kvalitative screeninger, som foretages af en ekstern samarbejdspartner.

AP Pension anvender eksterne dataleverandører. Generelle dataudfordringer betyder, at de scorer og ratings, som udvælgelsen og overvågningen foretages på grundlag af, i høj grad er baseret på estimerede data. AP Pension har løbende dialog med dataleverandørerne om datakvaliteten og anvender, i det omfang det er muligt, supplerende datasæt, der skal understøtte de estimerede data.

Der er ikke udpeget et indeks som referencebenchmark for at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika.  

Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Investeringsuniverset for Select Bæredygtig screenes for negative indvirkninger, før der foretages investeringer: 

 • Bidrag til FN’s verdensmål: Udvælgelsen af investeringer er baseret på en netto SDG-score, der også medregner, om der er negative påvirkning på andre af FN’ verdensmål. En investerings eventuelle negative påvirkning af FN’s verdensmål indgår dermed i SDG-scoren for den pågældende investering.
 • Klima: Der stilles krav til selskabernes eksponering mod klimarisiko. Der anvendes Carbon Risk Rating og alignment med Parisaftalen som kriterier.
 • Eksklusionskriterier: Der anvendes eksklusionskriterier for tobak, våben og fossil energi.
 • Internationale principper: Der gennemføres kvartalsvise screeninger af alle selskaber i Select Bæredygtig med vurderinger af, om deres praksis er i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, herunder International Bill of Human Rights.
Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Den overordnede strategi for Select Bæredygtig er, at pensionsopsparingernes investeringer skal bidrage til en bæredygtig udvikling ved at fremme miljømæssige eller sociale karakteristika.

Konkret stiller vi krav om, at hver investering skal bidrage til mindst et af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (herefter ”FN’s verdensmål”). Investeringerne bidrager blandt andet til aktiviteter som bæredygtig miljøteknologi, sundhed og rent vand. Det er således det positive bidrag til verdensmålene, der gør investeringerne egnede til at indgå i dette produkt.

Strategien operationaliseres i alle aktivklasser, som er inkluderet i produktet: aktier, obligationer og reale aktiver, herunder direkte investeringer i grøn energi og ejendomme. Med Select Bæredygtig udbydes dermed et finansielt produkt, som fremmer bæredygtighedskarakteristika gennem bidrag til FN’s verdensmål på tværs af alle aktivklasser.

Investeringsstrategi

Produktet er et livscyklusprodukt, hvor kundens risikoprofil aftrappes frem mod pensionering. Investeringsstrategien er at investere i aktier, obligationer og reale aktiver i et balanceret forhold, givet den enkelte kundes tid til pension.

Produktet er aktivt forvaltet og består af investeringer i tre aktivklasser: aktier, obligationer og reale aktiver.

Aktieporteføljen består af 150-200 aktier udvalgt blandt store og små internationale og nationale selskaber. Alle bidrager til et eller flere af FN’s verdensmål, og de har i gennemsnit 40 til 60 procent af deres omsætning fra aktiviteter positivt forbundet med FN’s verdensmål mod cirka 10 procent i en almindelig, global investeringsfond.

Obligationer udvælges blandt stats- og realkreditobligationer klassificeret som enten grønne eller sociale obligationer.

Reale aktiver investeres blandt andet i vedvarende energiproduktion som vind- og solenergi, skovbrug og danske ejendomme, hvor der for ejendomme siden 2019 har været krav om, at alle nye investeringer skal certificeres under Nordisk Råds Svanemærke eller som minimum guld-certificeres af DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, som er en international certificeringsordning inden for bæredygtigt byggeri baseret på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed).

Således er sammensætningen af den samlede portefølje et resultat af kundens risikoprofil, de anvendte eksklusionskriterier, opstillede minimumskriterier, best in class-udvælgelse ud fra relevante bæredygtighedsfaktorer og krav om positivt bidrag til FN’s verdensmål.

AP Pensions politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet fastlægger, at internationale principper forventes fulgt af de selskaber, der investeres i, herunder principper for god ledelse, blandt andet FN’s Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhverv. I praksis screener vi porteføljen for god ledelsespraksis og kontroverser gennem kvalitativ research. Selskaber, der ikke vurderes at have god ledelsespraksis, fravælges.

Andel af investeringerne

Det skal oplyses, hvor stor en andel af investeringerne, der medgår til at fremme bæredygtighedskarakteristika. Der er som minimum 95 procent af investeringerne i Select Bæredygtig, der fremmer disse.

Det skal endvidere oplyses, hvor stor en del af investeringerne, der er foretaget i direkte i porteføljeselskaberne, og hvor stor en del der er foretaget via funds-of-funds, UCITS/AIF eller i derivater.

Der er en variation i fordelingen mellem direkte og indirekte investeringer for de forskellige fonde i Select Bæredygtig, afhængigt af risiko. Spændet for direkte og indirekte investeringer for produktet Select Bæredygtig er:

Direkte investeringer: 80 procent

Indirekte investeringer: 20 procent

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Alle selskaber i Select Bæredygtig screenes løbende for deres involvering i eventuelle kontroverser samt for, om de overholder internationale standarder, blandt andet OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv. Derudover vurderes selskaberne ud fra relevante kriterier for deres sektor, eksempelvis om de har certificeringssystemer, miljøledelsessystemer eller har sat klimamål i relation til SBTi.

Screeningsprocessen for selskaber i Select Bæredygtig gennemføres hvert kvartal og bidrager til en løbende overvågning og evaluering af selskabernes bidrag til FN’s verdensmål og deres potentielle involvering i alvorlige kontroverser. På baggrund af screeningen tages der stilling til, hvorvidt selskabernes bæredygtighedsperformance fortsat er tilfredsstillende.

Metoder

Metoderne til at måle opfyldelsen af de sociale eller miljømæssige karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt, skal beskrives.

Bidrag til FN’s verdensmål

Vi anvender ISS SDG-score til at vurdere både positive og negative bæredygtighedspåvirkninger af investerede selskabers produkter og/eller serviceydelser på FN’s verdensmål.

ISS SDG-scores strækker sig over en skala fra -10 til 10, hvoraf en score på -10 afspejler den størst mulige modarbejdelse af de 17 verdensmål, mens en score på 10 afspejler det største mulige positive bidrag til verdensmålene. Scoren beregnes på baggrund af selskabets produkter og/eller services målt i procent af selskabets omsætning.

'Significant obstruction' 'Limited obstruction' 'No (net) impact' 'Limited contribution' 'Significant contribution'
-10,0 to -5,1 -5,0 to -0,2 -0,1 to 0,1 0,2 to 5,0 5,1 to 10


Kilde: ISS ESG

Enhver score over 0,2 kan jævnfør ISS’ metodik oversættes til, at selskabet bidrager positivt til FN’s verdensmål i enten begrænset eller signifikant omfang. Selskabet skal som udgangspunkt have minimum 1,0 i SDG-score og kun undtagelsesvist ned til 0,2 (hvilket forudsætter kvalitativ screening af vores eksterne samarbejdspartner). 

Eksponering mod klimarisici  

Vi anvender Carbon Risk Rating og alignment med Parisaftalen til vurdering af selskabernes eksponering mod klimarisiko.

I vurderingen af et selskabs Carbon Risk Rating tages der højde for:

 • Udviklingen i selskabets klimaperformance over tid
 • Selskabets fastlæggelse af klimamål, initiativer og strategier med henblik på at nedbringe CO2-udledningen
 • Selskabets CO2-udledning på tværs af hele værdikæden

Carbon Risk Rating opgøres på en skala fra 0 til 100, hvoraf 100 er den højest mulige score. Som udgangspunkt skal selskabet have en Carbon Risk Rating på minimum 25, men der kan tillades ned til 15, hvis selskabet er ‘aligned’ med Parisaftalen frem til 2030.

En Carbon Risk Rating på 25 svarer til en middelscore for, hvordan det pågældende selskab håndterer klimarisici i forhold til både selskabets egen drift og selskabets forsyningskæde.

Carbon Risk Rating - AP Bæredygtig.png

Kilde: ISS ESG

Øvrige metoder

Der anvendes endvidere også ESG Risk Rating (Sustainalytics) og kvalitative screeninger af potentielle kontroversielle aktiviteter via en ekstern samarbejdspartner.

Datakilder og databehandling

Datakilder og databehandling vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika.

Datakilder

 • SDG-score (ISS)
 • Carbon Risk Rating (ISS)
 • ESG Risk Rating (Sustainalytics)
 • Kvalitative screeninger
 • Overensstemmelse med EU-klassifikationssystemet/taxonomy-alignment (ISS)

Datakvalitet

Vi anvender eksterne dataleverandører. Vi har løbende dialog med dem, hvis vi har spørgsmål til deres dataleverancer. Vi forholder os kritisk til data og har flere øjne på, før data anvendes i vores beslutningsgrundlag. 

Estimerede data

Data om Carbon Risk er baseret på både rapporterede og estimerede/modellerede data. Data om SDG og EU-klassifikationssystemet er hovedsageligt baseret på estimerede data. ESG Risk Rating og kvalitative screeninger er baseret på desktop research, hvor eksterne oplysninger om selskaberne indhentes.

Databehandling

Se yderligere beskrivelse af, hvordan data behandles og anvendes som grundlag for investeringsmæssige beslutninger under Metoder i punktet ovenfor.

Begrænsninger med hensyn til metoder og data

Aktier

Det er generelt en udfordring for vores dataleverandører at indhente data, der er rapporteret af de underliggende porteføljeselskaber selv.

Alle datapunkter i relation til overensstemmelse med klassifikationssystemet er i dag estimerede data. Vi har valgt alene at se på rapporterede data fra selskaberne, hvorfor graden af overensstemmelse med taksonomien er 0. Selv hvis vi havde valgt at anvende estimerede data, ville det blive baseret på et ufuldstændigt datagrundlag.

Data om bidrag til FN’s verdensmål (SDG-score) er en kombination af rapporterede og estimerede data, idet vores dataleverandør vurderer, hvor store andele af selskabernes omsætning, der bidrager positivt eller negativt til FN’s verdensmål. Dataleverandøren kvalitetssikrer og opdaterer data mindst en gang om året.

God ledelsespraksis i selskaber kan være vanskelig at screene og vurdere udefra. Vi overvåger i form af involvering i kontroverser og gennem en række konkrete undersøgelsespunkter, eksempelvis: Selskabernes tilslutning til principper under UNGP, OECD, ILO mv, udvikling af politikker i relation til bæredygtighed, code of conduct og kontrol med værdikæden, statistik for ulykker, aflønningsrater og emissionsniveauer.  

Da vi anvender supplerende datasæt, der tilsammen dækker flere bæredygtighedsindikatorer, vurderer vi at have en stærk screening af god ledelsespraksis samt miljømæssige og sociale karakteristika trods de ovenfor nævnte begrænsninger.

Grønne og bæredygtige obligationer

De obligationer, som indgår i Select Bæredygtig, skal fremme miljømæssige eller sociale forhold. De skal være klassificeret som enten grønne eller sociale obligationer eller en kombination af dem ved at efterleve Green Bond Principles, Social Bond Principles eller Sustainability Bond Principles.

Derudover skal obligationerne have en positiv vurdering fra en uafhængig velrenommeret part.

Alternative investeringer

Vores investeringer i grøn omstilling (havvind, landvind, solceller mv.) opgøres med udgangspunkt i den fremgangsmåde, som er aftalt for branchen med Forsikring & Pension. Pensionsbranchens opgørelse af grønne investeringer har indtil nu taget udgangspunkt i FN’s verdensmål 7 om bæredygtig energi. Det er sidste år, pensionsbranchen opgør tilsagnet på denne måde. Fremadrettet vil vi opgøre de grønne investeringer med udgangspunkt i den fælles europæiske miljøtaksonomi. Arbejdet med opgørelsesmetoden koordineres af Forsikring & Pension.

Ejendomme i Select Bæredygtig er alle miljøcertificerede, og data er kontrolleret af tredjepart. Hvad angår ejendommenes energiforbrug anvender vi data fra DEAS, der overvåger bygningernes tilstand, brugssituation og forbrugsdata, hvlket hjælper med at skabe en gennemsigtighed i bygningsdriften og identificere optimeringspotentialer. Desuden gennemføres yderligere energiscreeninger af udvalgte ejendomme med henblik på renovering.

Due diligence

AP Pension har etableret systematiske due diligence-procedurer, som vi anvender ved afsøgning af potentielle investeringer. Vores due diligence er blandt andet baseret på anbefalinger og guidelines fra OECD og FN og inkluderer relevante sektorspecifikke udfordringer.

ESG-krav, der er målrettet de enkelte forvaltere, indarbejdes i kontraktvilkårene for de eksterne forvalterne. AP Pensions politik for ansvarlighed og bæredygtighed i investeringer er fundamentet for kravene, hvorved vores eksklusionskriterier, klimapolitik og krav om efterlevelse af internationale standarder implementeres.  

Politikker for aktivt ejerskab

AP Pensions politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet er baseret på veldefinerede og anerkendte internationale principper for menneskerettigheder, korruption og miljø. Politikken er udarbejdet i henhold til §78 og §159 i Lov om finansiel virksomhed.

Politikken tager blandt andet udgangspunkt i FN’s Global Compact og følger desuden OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv samt bredt anerkendte FN-konventioner.

AP Pensions politik for aktivt ejerskab kan findes her.

Angiv et referencebenchmark

Der er ikke udpeget et indeks som referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag til fredag: 08.30-16.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.