• Samfundsansvar

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger for AP Bæredygtig

Markedsføringsmateriale

Find markedsføringsmateriale om AP Bæredygtig her.

Periodiske og prækontraktuelle oplysninger
Sammenfatning

AP Bæredygtig er et livscyklusprodukt, der fremmer miljømæssige og sociale karakteristika gennem bidrag til FN’s verdensmål, dog uden at have bæredygtig investering som mål. AP Bæredygtig er klassificeret som artikel 8 i regi af EU's Disclosure-forordning.

AP Bæredygtig er sammensat af investeringer inden for aktivklasserne aktier, obligationer og reale aktiver, der alle har det til fælles, at de på udvælgelsestidspunktet bidrager positivt til mindst et af FN’s verdensmål samt vurderes at opfylde AP Pensions krav til god ledelsespraksis. Derudover kan en lille andel af aktiverne i AP Bæredygtig på højst fem procent være investeret i andre aktivklasser, herunder kontanter. Alle investeringer sker under hensyntagen til AP Pensions politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet samt AP Pensions eksklusionskriterier. Den nærmere aktivsammensætning og andelen af fondsinvesteringer kan variere afhængigt at den enkelte kundes tid til pensionering.

Der investeres både direkte og indirekte via investeringsfonde, ligesom en række af investeringerne forvaltes af eksterne forvaltere. De eksterne forvaltere er kontraktuelt forpligtede til at følge en række nærmere fastsatte ESG-krav, herunder AP Pensions eksklusionskriterier og krav til god ledelsespraksis.

For at sikre, at de sociale og miljømæssige karakteristika opfyldes, overvåges investeringerne løbende. Overvågningen omfatter kvartalsvis screening af porteføljeselskabernes involvering i eventuelle kontroverser for at sikre, at de løbende opfylder kravene om god ledelsespraksis samt evaluering af porteføljeselskabernes fortsatte bidrag til FN’s verdensmål.

De enkelte investeringers bidrag til FN’s verdensmål måles på baggrund af en såkaldt SDG-score, mens investeringers eksponering imod klimarisici er baseret på en Carbon Risk Rating. Vurderingen af god ledelsespraksis er blandt andet baseret på kvalitative screeninger af porteføljeselskabernes aktiviteter. Derudover anvendes en ESG Risk Rating og kvalitative screeninger, som foretages af en ekstern samarbejdspartner.

AP Pension anvender eksterne dataleverandører. Generelle dataudfordringer betyder, at de scorer og ratings, som udvælgelsen og overvågningen foretages på grundlag af, i høj grad er baseret på estimerede data. AP Pension har løbende dialog med dataleverandørerne om datakvaliteten og anvender, i det omfang det er muligt, supplerende datasæt, der skal understøtte de estimerede data.

Der er ikke udpeget et indeks som referencebenchmark for at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika.

Intet bæredygtigt investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som sit mål.

Investeringsuniverset for AP Bæredygtig screenes for negative indvirkninger, før der foretages investeringer: 

 • Bidrag til FN’s verdensmål: Udvælgelsen af investeringer er baseret på en netto SDG-score, der også medregner, om der er negative påvirkning på andre af FN’ verdensmål. En investerings eventuelle negative påvirkning af FN’s verdensmål indgår dermed i SDG-scoren for den pågældende investering.
 • Klima: Der stilles krav til selskabernes eksponering mod klimarisiko. Der anvendes Carbon Risk Rating og alignment med Parisaftalen som kriterier.
 • Eksklusionskriterier: Der anvendes eksklusionskriterier for tobak, våben, fossil energi og virkningsløs dialog.
 • Internationale principper: Der gennemføres kvartalsvise screeninger af alle selskaber i AP Bæredygtig med vurderinger af, om deres praksis er i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder.
Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika

Den overordnede strategi for AP Bæredygtig er, at kundernes pensionsopsparinger skal bidrage til en bæredygtig udvikling ved at fremme miljømæssige og sociale karakteristika.

Grundlaget for de investeringsbeslutninger, der tages om AP Bæredygtig, er forankret i AP Pensions politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet, der er baseret på veldefinerede og anerkendte internationale principper om menneskerettigheder, korruption og miljø. Formålet med politikken er at understøtte, at vores investeringer bidrager til en bæredygtig og ansvarlig udvikling.

For produktet AP Bæredygtig foretages en række tiltag, der har til formål at minimere bæredygtighedsrisici og samtidig fremme miljømæssige og sociale karakteristika.

Desuden stiller vi krav om, at hver investering skal bidrage til mindst et af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (herefter ”FN’s verdensmål”). Investeringerne bidrager blandt andet til aktiviteter som bæredygtig miljøteknologi, sundhed og rent vand. Det er således det positive bidrag til verdensmålene, der gør investeringerne egnede til at indgå i dette produkt.

Aktivt ejerskab

Ud over arbejdet med at sikre overholdelse af internationale principper for ansvarlighed har AP Pension en proces for aktivt ejerskab, der udøves for at fremme miljømæssige og sociale karakteristika samt andre bæredygtighedsrelaterede emner.

Behovet for at indgå i dialog opstår, når vi bliver bekendt med adfærd, som er i strid med vores politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet. Praktisk foregår det ved, at vores investeringer i børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer løbende bliver screenet i samarbejde med en internationalt anerkendt og uafhængig rådgiver, der er specialiseret i aktivt ejerskab og ansvarlige investeringer.

Hvis der i forbindelse med screeningsprocessen identificeres adfærd, som er i konflikt med de fastlagte principper, går vi i dialog med selskaberne via vores eksterne rådgiver – typisk i samarbejde med øvrige investorer for at øge sandsynligheden for indflydelse – med henblik på at påvirke selskabet i den ønskede retning.

Endvidere gennemfører vi selv møder og indgår i dialog med selskaber. Vi har en observationsliste, som består af selskaber, hvor der er identificeret risici i forhold til overholdelse af internationale principper for ansvarlig virksomhedsadfærd, og hvor en eskalering af det aktive ejerskab og en tættere dialog er vurderet nødvendig.

Selskaber, der sættes på observationslisten, er blevet valgt ud fra et væsentlighedsprincip, hvilket indebærer vurdering af væsentligheden af selskabets potentielle negative påvirkninger på miljø og mennesker, omfanget af disse samt muligheder for at minimere konsekvenserne. Desuden ser vi på vores beholdning i selskabet og dermed mulighed for at påvirke selskabet.

Stemmeafgivelser

AP Pension stemmer for forslag stillet ved generalforsamlinger, som har til formål at fremme bæredygtighed generelt samt at øge gennemsigtighed i forhold til adfærd og investeringers påvirkninger. Med den bæredygtighedspolitik, vi stemmer efter, tages der hensyn til bæredygtighed i en bred forstand, og det indebærer hensyn til adskillige ESG-forhold. Vores stemmeafgivelsespolitik inddrager f.eks. vurderinger af diversitet i bestyrelser, effektiv kompensation, vederlag og bæredygtighedsrapportering.

Strategien operationaliseres i alle aktivklasser, som er inkluderet i produktet: aktier, obligationer og reale aktiver, herunder direkte investeringer i grøn energi og ejendomme. Med AP Bæredygtig udbydes dermed et finansielt produkt, som fremmer bæredygtighedskarakteristika gennem bidrag til FN’s verdensmål på tværs af alle aktivklasser.

Miljømæssige karakteristika

AP Bæredygtig følger AP Pensions overordnede klimastrategi.

AP Pension har tilsluttet sig IIGCC’s net zero samarbejde, Paris Aligned Investment Initiative, der forpligter AP Pension til at opnå en klimaneutral investeringsportefølje i 2050 eller før. Vi har fastlagt delmål for CO2-redukton fra vores aktier, virksomhedsobligationer og ejendomme frem mod 2025. Vores delmål for CO2-reduktioner ses her: Klima (appension.dk).

Det er vigtigt at nævne, at produktet ikke har sit eget reduktionsmål. Desuden har AP Pension et mål om at andelen at investeringer, der fremmer miljømæssige karakteristika skal udgøre mindst 25% af de samlede investeringer i 2030.

 Sociale karakteristika

AP Bæredygtig fremmer sociale karakteristika ved at understøtte, at grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder respekteres og beskyttes, og at investeringer ikke foretages i selskaber og stater, som vurderes at have negative indvirkninger på eller at undertrykke disse rettigheder.

AP Pensions arbejde med at fremme sociale karakteristika tager udgangspunkt i FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Dette udmøntes i praksis blandt andet ved brug af værktøj, så som eksklusionslister, dialoger med selskaber, stemmeafgivelser ved generalforsamlinger, investorerklæringer, ESG-betingelser i kontraktvilkår med forvaltere samt samarbejder med andre investorer og interessenter.

Investeringsstrategi

Produktet er et livscyklusprodukt, hvor kundens risikoprofil aftrappes frem mod pensionering. Investeringsstrategien er at investere i aktier, obligationer og reale aktiver balanceret i forhold til den enkelte kundes tid til pension.

Produktet er aktivt forvaltet og består af investeringer i tre aktivklasser: Aktier, obligationer og reale aktiver.

Aktier

Aktivklassen består af en noteret del og en unoteret del. Den noterede del består af to separate aktiemandater: AP Bæredygtig Udvikling, som er et eksternt forvaltet mandat og AP Select+ESG, som er et internt forvaltet mandat.

Fælles for begge aktiemandater er, at der alene kan foretages investeringer i aktier, der er godkendt via AP Pensions screeningsmodel for bæredygtighed. 

Den unoterede del består af en private equity fond, der investerer i virksomheder, der bidrager til reduktion af CO2-udledning. Det kan være igennem teknologi, der erstatter hidtil anvendt teknologi, produkter der har et lavere CO2-aftryk end de produkter de erstatter, eller serviceydelser, som skal hjælpe andre virksomheder med at opnå deres CO2-mål. Fonden er i investeringsfasen.

Obligationer

Obligationsporteføljen består af 10-20 obligationer af meget høj kreditkvalitet. Der må indgå ’green bonds’, ’social bonds’ og en kombination heraf i porteføljen. Den største andel er grønne obligationer, og sociale obligationer udgør kun en mindre andel. De grønne obligationer er udstedt under ICMA’s Green Bond Framework, hvor det beskrives hvilke aktiviteter, der understøtter den grønne omstilling, som der kan investeres i. Lignende krav gælder for social bonds, men hvor aktiviteten er på det sociale område.  

Infrastruktur

Porteføljen består af fonde, som investerer i aktiver indenfor vedvarende energi såsom on- og offshore vindmøller, solcelleparker, forskellige typer af biomasseanlæg samt lagring af energi. 

Danske ejendomme

Der investeres i danske ejendomme via AP Ejendomme, et helejet datterselskab af AP Pension. Der er en række miljøkrav til de ejendomme, som indgår i porteføljen. 

For vores investeringer i fast ejendom anvendes miljøcertificeringer i form af f.eks. DGNB, Svanemærket og Breeam. Det er således et krav for alle investeringer i nyopførte bygninger, der er bestyrelsesgodkendt efter den 1. juni 2019, at disse skal miljøcertificeres ved ibrugtagning. For bygningerne i drift (og ved nyerhvervelse af eksisterende bygninger til porteføljen) anvendes også miljøcertificeringer (building in use certificeringer) som et af flere screeningskriterier på linje med et godt energimærke, der potentielt kan tilpasses med EU´s klassificeringssystem.

Følgende eksklusionskriterier er bindende i investeringsstrategien for alle aktivklasser:

 • Selskaber der ikke lever op til AP Pensions politik, og hvor dialog er virkningsløs
 • Selskaber hvor en andel på 5 procent eller mere af omsætningen er relateret til tobaksproduktion
 • Selskaber der er involveret i produktion af kontroversielle våben. Dette gælder klyngebomber, antipersonel-miner, atomvåben samt biologiske og kemiske våben
 • Selskaber hvor en andel på 5 procent eller mere af omsætningen er relateret til udvinding af termisk kul, eller de har ekspansionsplaner
 • Selskaber hvor en andel på 25 procent eller mere af omsætningen er relateret til energiproduktion med termisk kul, eller de har ekspansionsplaner
 • Selskaber hvor en andel på 5 procent eller mere af omsætningen er relateret til udvinding af tjæresand
 • Selskaber hvor en andel på 20 procent eller mere af omsætningen er relateret til olie og gas upstream aktiviteter (upstream aktiviteter omfatter efterforskning, boring og udvinding af olie og gas)

Aktier

Ud fra ISS’ SDG Solutions Assessment måles både de positive og negative påvirkninger på FN’s verdensmål fra selskabers produkter og/eller serviceydelser, og der gives en SDG-score. Der investeres udelukkende i selskaber, hvis produkter og/eller serviceydelser har positive SDG-scores, og som dermed har en direkte positiv indvirkning på opnåelsen af minimum et af verdensmålene.

Selskaber måles også på deres eksponering og præstation i forhold til klimarisici baseret på ISS’ Carbon Risk Rating. Endvidere vurderes selskaber desuden ud fra Sustainalytics’ ESG Risk Rating, der er en risikovurdering, som udgør en samlet score ud fra selskabers eksponering og håndtering af ESG-risici.

Ud fra datasæt vurderes og markeres selskaber både for produkter, hændelser og adfærd, der kan være skadelig for en bæredygtig udvikling, mens der også ses på deres positive bidrag til en bæredygtig udvikling og håndtering af eventuelle kontroverser.

Obligationer

De obligationer, der investeres i, skal fremme miljømæssige eller sociale forhold ved at være klassificerede som enten grønne eller sociale obligationer eller en kombination heraf ved at efterleve Green Bond Principles, Social Bond Principles eller Sustainability Bond Principles. Derudover skal obligationen være verificeret af en uafhængig revisor eller tredjepart.

De grønne obligationer finansierer projekter med fokus på klima- og miljøvenlig omstilling, for eksempel gennem bedre udnyttelse af spildevand eller forebyggelse af oversvømmelser. De sociale obligationer finansierer projekter, der blandt andet bidrager til afskaffelse af fattigdom og sult.

Alternative investeringer i vedvarende energiinfrastruktur

AP Bæredygtig bygger blandt andet på investeringer, der bidrager til en omstilling af energiproduktionen, for eksempel i vedvarende energi som solcelle- og vindmølleparker. Vi gennemfører grundig ESG-due diligence i forbindelse med udvælgelse af investeringerne, herunder om der er væsentlige negative påvirkninger forbundet med investeringerne. Desuden anvendes Forsikring & Pensions præciseret branchevejledning for opgørelse af klimatilsagn som ramme for, hvilke investeringer, AP Pensions kategoriserer som miljømæssigt bæredygtige.

Ejendomme

Siden 2019 har det været et krav, at alle investeringer i nye byggerier certificeres under Nordisk Råds Svanemærke eller som minimum guld-certificeres ifølge DGNB.

Andel af investeringerne

Det skal oplyses, hvor stor en andel af investeringerne, der medgår til at fremme bæredygtighedskarakteristika. Der er som minimum 95 procent af investeringerne i AP Bæredygtig, der fremmer disse.

Det skal endvidere oplyses, hvor stor en del af investeringerne, der er foretaget direkte i porteføljeselskaberne, og hvor stor en del der er foretaget via funds-of-funds, UCITS/AIF.

Der er en variation i fordelingen mellem direkte og indirekte investeringer for de forskellige fonde i AP Bæredygtig, afhængigt af risiko. Spændet for direkte og indirekte investeringer for produktet AP Bæredygtig er:

 • Direkte investeringer: 90 procent
 • Indirekte investeringer: 10 procent

Minimumandelen af investeringer i AP Bæredygtig, der anvendes til at fremme miljømæssige eller sociale karakteristika er 95 procent.

Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika

Alle selskaber i AP Bæredygtig screenes løbende for deres involvering i eventuelle kontroverser samt for, om de overholder internationale standarder. AP Pension anvender de internationale standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd defineret af FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UNGPs) og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder som udgangspunkt for investeringerne. Derudover vurderes selskaberne ud fra relevante kriterier for deres sektor, eksempelvis om de har certificeringssystemer, miljøledelsessystemer eller har sat klimamål i relation til SBTi.

For at sikre overholdelse af de internationale standarder har AP Pension implementeret interne processer for risikobaseret due diligence med henblik på at håndtere faktiske og potentielle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, som AP Pension kan forårsage, bidrage eller blive direkte forbundet til. AP Pension har således følgende processer til at sikre, at de bæredygtige investeringer er i overensstemmelse med UNGPs og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder:

 • Monitorering af porteføljen: identificering af faktiske og potentielle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.
 • Håndtering af negative indvirkninger: vurdering, prioritering, og håndtering af faktiske og potentielle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer.

Det er i denne sammenhæng vigtigt at pointere, at negative indvirkninger på mennesker, miljø og samfund kan ske til trods for, at et selskab har processer på plads i overensstemmelse med UNGPs/OECD’s Retningslinjer, da det er umuligt at gardere sig 100 procent mod negative indvirkninger. Er der processer på plads sikres det dog, at selskabet er i stand til at håndtere den negative indvirkning i overensstemmelse med forventningerne i UNGPs/OECD’s Retningslinjer.

Screeningsprocessen for selskaber i AP Bæredygtig gennemføres hvert kvartal og bidrager til en løbende overvågning og evaluering af selskabernes bidrag til FN’s verdensmål og deres potentielle involvering i alvorlige kontroverser. På baggrund af screeningen tages der stilling til, hvorvidt selskabernes bæredygtighedsperformance fortsat er tilfredsstillende.

Metoder

Metoderne til at måle opfyldelsen af de sociale eller miljømæssige karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt, skal beskrives.

Bæredygtighedsindikatorer, som anvendes til at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af produktet, bliver tilpasset den enkelte aktivklasse i AP Bæredygtig. Dette vil blive gennemgået i de følgende afsnit.

Aktier

For børsnoterede aktier anvendes en såkaldt SDG-score. Den enkelte børsnoterede akties bidrag til FN’s Verdensmål måles på en skala fra -10 til 10.  SDG-scoren leveres af AP Pensions dataleverandør ISS og er baseret på, hvor stor en andel af det pågældende selskabs omsætning fra produkter og services, der bidrager til et eller flere af FN’s Verdensmål. 

En aktie skal som udgangspunkt have en SDG-score på minimum 1,0 for at kunne indgå i AP Bæredygtig, hvilket med ISS’ metodik kan oversættes til, at selskabet bidrager positivt til FN’s Verdensmål i enten begrænset eller betydeligt omfang. Desuden skal alle aktier, der har et bidrag, som ligger i den lavere ende (SDG score mellem 0,2 og 0,9) bestå en kvalitativ analyse af AP Pensions eksterne rådgiver i forhold til at sikre, at der er et positivt bidrag til verdensmålene.

Obligationer

Følgende bæredygtighedsindikatorer anvendes til at opnå de sociale og miljømæssige karakteristika, der fremmes af produktet:

 • bidraget til FN’s Verdensmål gennem de miljømæssige og/eller sociale aktiviteter, som provenuet fra obligationen skal anvendes til finansiering af, da der vurderes at være en tæt sammenhæng mellem de anvendelsesformål, der anerkendes efter ICMA’s Principper og FN’s Verdensmål.

Desuden anvendes Bloombergs definitioner: Green Instrument Indicator, Social Instrument Indicator, Sustainability Instrument Indicator. Hver obligation skal opfylde en af disse, som via Bloomberg markeres således:

 • Bekræftelse af Use of Proceeds.
 • ESG bond framework.
 • 3rd party review af ESG framework.

Alternative investeringer i vedvarende energiinfrastruktur

For alternative investeringer i vedvarende energiinfrastruktur, måles bidraget til bæredygtighedsmålene for AP Bæredygtig på baggrund af en kvalitativ vurdering af fonden og de i fondens levetid forventede investeringers bidrag til FN’s Verdensmål, herunder i hvilket omfang fonden selv har påtaget sig at foretage bæredygtige investeringer, og om disse vurderes at bidrage til at løse nogle af de udfordringer, som FN’s Verdensmål adresserer. Desuden anvendes Forsikring og Pensions præciseret branchevejledning for klimatilsagnet til vurdering af investeringer med miljømæssigt bæredygtige formål.

Fast ejendom

For vores investeringer i fast ejendom anvendes miljøcertificeringer i form af f.eks. DGNB, Svanemærket og Breeam. Det er således et krav for alle investeringer i nyopførte bygninger, der er bestyrelsesgodkendt efter den 1. juni 2019, at disse skal miljøcertificeres ved ibrugtagning. For bygningerne i drift (og ved nyerhvervelse af eksisterende bygninger til porteføljen) anvendes også miljøcertificeringer (building in use certificeringer) som et af flere screeningskriterier på linje med et godt energimærke, der potentielt kan tilpasses med EU´s klassificeringssystem. Ud fra et forsigtighedsprincip har vi i den oplyste andel af bæredygtige aktiviteter valgt kun at medtage værdien af de bygninger fra porteføljen, der har energimærke A. I forbindelse med vores fortsatte arbejde med at EU-taksonomi tilpasse vores øvrige portefølje af eksisterende ejendomme, kan det være, at vi også medtager ejendomme med energimærke B og C, hvis og såfremt disse kan leve op til kriterierne.   

Bidrag til mål – FN’s verdensmål

De bæredygtige investeringer, som AP Bæredygtig har til hensigt at foretage, skal bidrage til FN’s verdensmål.

For AP Bæredygtig er der implementeret en række tiltag, som har til hensigt at sikre, at de bæredygtige investeringer, som produktet delvist har til hensigt at foretage, ikke i væsentlig grad skader nogen af de miljømæssige eller sociale bæredygtige investeringsmål.

For alle aktivklasser gælder en række investeringsrestriktioner i form af AP Pensions eksklusionskriterier, som har til formål at sikre AP Bæredygtig mod eksponering over for meget væsentlige negative indvikrninger på miljømæssige eller sociale investeringsmål. Eksklusionskriterierne er relateret til kontroversielle våben, skadelige klimarelaterede forhold, tobak, russiske selskaber samt selskaber, hvor dialog har vist sig virkningsløst og dermed ikke lever op til AP Pensions politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet.

Datakilder og databehandling

Datakilder og databehandling vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika.

Datakilder

 • SDG-score (ISS)
 • Carbon Risk Rating (ISS)
 • ESG Risk Rating (Sustainalytics)
 • Kvalitative screeninger
 • Overensstemmelse med EU-klassifikationssystemet/taxonomy-alignment (ISS)

Datakvalitet

Vi anvender eksterne dataleverandører. Vi har løbende dialog med dem, hvis vi har spørgsmål til deres dataleverancer. Vi forholder os kritisk til data og har flere øjne på, før data anvendes i vores beslutningsgrundlag.  

Estimerede data

Data om Carbon Risk er baseret på både rapporterede og estimerede/modellerede data. Data om SDG og EU-klassifikationssystemet er hovedsageligt baseret på estimerede data. ESG Risk Rating og kvalitative screeninger er baseret på desktop research, hvor eksterne oplysninger om selskaberne indhentes.

Databehandling

Se yderligere beskrivelse af, hvordan data behandles og anvendes som grundlag for investeringsmæssige beslutninger under Metoder i punktet ovenfor.

Begrænsninger med hensyn til metoder og data

Aktier

Det er generelt en udfordring for vores dataleverandører at indhente data, der er rapporteret af de underliggende porteføljeselskaber selv.

Alle datapunkter i relation til overensstemmelse med klassifikationssystemet er i dag estimerede data. Vi har valgt alene at se på rapporterede data fra selskaberne, hvorfor graden af overensstemmelse med taksonomien er 0. Selv hvis vi havde valgt at anvende estimerede data, ville det blive baseret på et ufuldstændigt datagrundlag.

Data om bidrag til FN’s verdensmål (SDG-score) er en kombination af rapporterede og estimerede data, idet vores dataleverandør vurderer, hvor store andele af selskabernes omsætning, der bidrager positivt eller negativt til FN’s verdensmål. Dataleverandøren kvalitetssikrer og opdaterer data mindst en gang om året.

God ledelsespraksis i selskaber kan være vanskelig at screene og vurdere udefra. Vi overvåger i form af involvering i kontroverser og gennem en række konkrete undersøgelsespunkter, eksempelvis: Selskabernes tilslutning til principper under UNGP, OECD, ILO mv, udvikling af politikker i relation til bæredygtighed, code of conduct og kontrol med værdikæden, statistik for ulykker, aflønningsrater og emissionsniveauer.  

Da vi anvender supplerende datasæt, der tilsammen dækker flere bæredygtighedsindikatorer, vurderer vi at have en stærk screening af god ledelsespraksis samt miljømæssige og sociale karakteristika trods de ovenfor nævnte begrænsninger.

Grønne og bæredygtige obligationer

De obligationer, som indgår i AP Bæredygtig, skal fremme miljømæssige eller sociale forhold. De skal være klassificeret som enten grønne eller sociale obligationer eller en kombination af dem ved at efterleve Green Bond Principles, Social Bond Principles eller Sustainability Bond Principles.

Derudover skal obligationerne have en positiv vurdering fra en uafhængig velrenommeret part.

Alternative investeringer

Vores investeringer i grøn omstilling (havvind, landvind, solceller mv.) opgøres med udgangspunkt i den fremgangsmåde, som er aftalt for branchen med Forsikring & Pension. Pensionsbranchens opgørelse af grønne investeringer har indtil nu taget udgangspunkt i FN’s verdensmål 7 om bæredygtig energi. Det er sidste år, pensionsbranchen opgør tilsagnet på denne måde. Fremadrettet vil vi opgøre de grønne investeringer med udgangspunkt i den fælles europæiske miljøtaksonomi. Arbejdet med opgørelsesmetoden koordineres af Forsikring & Pension.

Ejendomme i AP Bæredygtig er alle miljøcertificerede, og data er kontrolleret af tredjepart. Hvad angår ejendommenes energiforbrug anvender vi data fra DEAS, der overvåger bygningernes tilstand, brugssituation og forbrugsdata, hvlket hjælper med at skabe en gennemsigtighed i bygningsdriften og identificere optimeringspotentialer. Desuden gennemføres yderligere energiscreeninger af udvalgte ejendomme med henblik på renovering.

Due diligence

AP Pension har etableret systematiske due diligence-procedurer, som vi anvender ved afsøgning af potentielle investeringer. Vores due diligence er blandt andet baseret på anbefalinger og guidelines fra OECD og FN og inkluderer relevante sektorspecifikke udfordringer.

ESG-krav, der er målrettet de enkelte forvaltere, indarbejdes i kontraktvilkårene for de eksterne forvalterne. AP Pensions politik for ansvarlighed og bæredygtighed i investeringer er fundamentet for kravene, hvorved vores eksklusionskriterier, klimapolitik og krav om efterlevelse af internationale standarder implementeres.

Identificering og vurdering af negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Som ansvarlig investor er vi i AP Pension opmærksomme på, at investeringer kan påvirke bæredygtighedsfaktorer negativt. En vigtig del af hele arbejdet med ansvarlige investeringer er derfor at udføre due diligence med henblik på at undgå, forebygge og minimere de negative indvirkninger, som vores investeringsbeslutninger kan have.

AP Pensions Politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet beskriver grundlaget for arbejdet med bæredygtighed i investeringerne. Politikken tager afsæt i de internationale standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd (OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv), som AP Pension har tilsluttet sig. Som del af tilslutningen til de internationale standarder følger AP Pension en risikobaseret tilgang til at identificere, prioritere og håndtere de negative indvirkninger på omverdenen, som AP Pension kan forårsage, bidrage eller blive direkte forbundet til.

I AP Pension screenes både eksisterende og forestående investeringer for faktiske og potentielle negative indvirkninger.

Formålet er at identificere risici for brud på AP Pensions politikker og strategier for ansvarlighed og bæredygtighed med henblik på at prioritere indsatser og tiltag for at håndtere dem. Til screeningen benytter vi os af en række forskellige kilder til at identificere både aktuelle og potentielle negative indvirkninger på omverdenen. De forskellige kilder bidrager til en bred afdækning og et nuanceret indblik i de sager og problematikker, som identificeres.

Da AP Pensions investeringsportefølje består af tusinder af investeringer, er vi nødt til at prioritere vores indsatser for at håndtere de identificerede negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. Denne prioritering baseres på anerkendte retningslinjer udstukket i de internationale standarder for ansvarlig virksomhedsadfærd og bygger på et væsentlighedsprincip, som indebærer en vurdering af:

 • Alvorligheden af de faktiske eller potentielle negative indvirkninger på omverdenen, omfanget af disse samt mulighederne for at genoprette situationen når relevant
 • AP Pensions beholdning i aktivet og dermed muligheden for at påvirke situationen.

I AP Pension prioriterer vi således vores indsatser, hvor vi fokuserer på først at håndtere de væsentligste negative bæredygtighedsindvirkninger, som vi via vores investeringer er eksponerede overfor. Vurderingen af de negative indvirkninger er integreret både i AP Pensions samlede vurdering af nye potentielle investeringer samt i den løbende monitorering af investeringer i porteføljen.

Politikker for aktivt ejerskab

AP Pensions politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet er baseret på veldefinerede og anerkendte internationale principper for menneskerettigheder, korruption og miljø. Politikken er udarbejdet i henhold til §78 og §159 i Lov om finansiel virksomhed.

Politikken tager udgangspunkt i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv samt bredt anerkendte FN-konventioner.

AP Pensions politik for aktivt ejerskab kan findes her.

Angiv et referencebenchmark

Der er ikke udpeget et indeks som referencebenchmark med henblik på at opnå de miljømæssige eller sociale karakteristika.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.