• Bæredygtighed

Samarbejdsprincipper

Vi indgår i en række samarbejder og har ligeledes tilsluttet os en række erklæringer og principper, som giver retning til vores arbejde med bæredygtige investeringer. Det gælder både eksterne forvaltere, som understøtter arbejdet med investeringer, og andre organisationer og investorer, som vi i fællesskab arbejder med for at gøre investeringer mere ansvarlige.

Eksterne forvaltere

Forvaltning af børsnoterede aktier, virksomhedsobligationer og alternative investeringer sker både internt og via samarbejde med eksterne kapitalforvaltere. De eksterne forvaltere, som AP Pension samarbejder med, er bekendt med vores politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet, og vi forventer, at forvalterne tager denne politik i betragtning, når de investerer på vegne af AP Pension. Eksterne forvaltere bliver desuden årligt evalueret på baggrund af deres arbejde med ansvarlige investeringer. Vi vil typisk have bestemmende indflydelse i de eksternt forvaltede fonde, hvor der investeres, og derfor kan eksklusionslisten implementeres i disse fonde.

I nogle tilfælde bliver der investeret i fonde eller investeringsforeninger, hvor vi ikke har en bestemmende indflydelse, men hvor investeringen sker i samarbejde med andre investorer for at mindske investeringsomkostningerne. Det sker typisk i fonde i AP Netlink, men hvor forvalteren orienteres om vores strategier og løbende monitoreres i forhold til forskellige bæredygtighedsparametre. 

Læs mere om eksklusionslister

Medlemskaber og tilslutninger

Vi indgår i en række forpligtende samarbejder, som sætter retning for vores ansvarlige investeringer. Nogle fora er samarbejdsorganer, hvor investorer går sammen for at påvirke uhensigtsmæssig virksomhedsadfærd, mens andre er tilslutninger, som vi bakker op om og efterlever. Det er vores holdning, at man skal sikre en ansvarlig forvaltning af kundernes opsparing ved at følge de internationale principper og deltage i de nedenstående internationale fora.

UN Global Compact

FN’s Global Compact materialiserer sig i 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Principperne er formuleret på baggrund af FN’s deklaration om menneskerettigheder, den internationale arbejdsorganisations (ILO) deklaration om rettigheder ved arbejde, Rio-deklarationen om bæredygtig udvikling og FN’s konvention imod korruption. Disse 10 principper støtter desuden op om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. AP Pensions politik for ansvarlighed og bæredygtighed på investeringsområdet tager udgangspunkt i FN’s Global Compact, og det er vores overordnede politik at investere i selskaber, som arbejder for at overholde de 10 internationalt anerkendte principper.

Læs mere om Global Compact og de 10 principper

FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv

FN´s retningslinjer, som vi støtter op om, er en praktisk tilgang til, hvordan stater og virksomheder kan undgå og håndtere virksomheders negative indflydelse på menneskerettighederne. Retningslinjerne foreskriver også, hvad der kræves af virksomheder i forhold til at respektere menneskerettighederne.

Læs FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv

Parisaftalen

Parisaftalen blev indgået på COP21-topmødet i Paris i december 2015, med målsætningen om at begrænse den globale opvarmning til under to grader. Dette klimahensyn er inkorporeret i vores investeringsproces gennem screening af investeringsporteføljens klimarisici, og vi har samtidig en ambition om at øge vores investeringer inden for grøn energi, hvis afkastet vurderes attraktivt.

Læs mere om Parisaftalen

UN PRI

AP Pension er medlem af UN PRI, som er en uafhængig organisation af investorer, der arbejder med og for ansvarlige investeringer. UN PRI’s seks principper giver en retning for, hvordan man kan opnå en mere ansvarlig investeringspolitik, og vi sørger for at indtænke disse principper på tværs af hele vores investeringsunivers.

Læs mere om UN PRI

Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC)

IIGCC er et netværk af europæiske investorer, hvis formål er at få investorer til at samarbejde om klimahensyn ved at påvirke politiske beslutningstagere, virksomheder og andre investorer til at tage højde for de langsigtede risici, der er forbundet med klimaforandringer. Som medlem bidrager AP Pension til at løse klimaudfordringerne. IIGCC har over 370 medlemmer og forvalter tilsammen over 370 billioner kroner. AP Pension har endvidere tilsluttet sig the Paris Aligned Investment Initiative (PAII), og er dermed forpligtet til at have en CO2-neutral investeringsportefølje senest i år 2050 i overensstemmelse med Parisaftalen.

Læs mere om IIGCC

Climate Action 100+

Som medlem af investorinitiativet Climate Action 100+ arbejder AP Pension aktivt med at påvirke verdens største og mest CO2-udledende selskaber. Med initiativet er vores mål at få selskaber til at udvikle og offentliggøre konkrete strategier og målsætninger i overensstemmelse med Paris-aftalen. Vi mener, investorer har en reel mulighed for at skubbe selskaber i en klimavenlig retning, og at dialog kan have en positiv indflydelse på selskabers villighed til at forpligte sig til en grøn omstilling. Initiativet udløber i år 2022, og herefter vil vi i AP Pension revurdere vores investeringer med frasalg som ultimativ konsekvens af manglende ambitioner om at tage ansvar for fremtiden og tilpasse sig Paris-aftalen.

Læs mere om Climate Action 100+

Investor Alliance for Human Rights

AP Pension er medlem af Investor Alliance for Human Rights for at styrke efterlevelsen af FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv. Alliancen har fokus på at øge medlemmers kapacitet til at tackle menneskerettighedsrisici forbundet med selskabers aktiviteter. Medlemskabet er en del af vores arbejde med at identificere, vurdere og adressere menneskerettighedsrisici hos de selskaber, vi er investeret i, for at sikre ansvarlighed. Alliancen er et globalt netværk og består af over 160 institutionelle investorer.

Læs mere om Investor Alliance for Human Rights

CDP (tidligere Carbon Disclosure Project)

CDP er en international organisation og har regionale kontorer samt lokale samarbejdspartnere i over 50 lande. CDP indsamler data fra selskaber for at kunne måle og forstå deres miljøpåvirkning. På den måde kan AP Pension og andre investorer bedre vurdere selskabers indflydelse og dertil knyttede risici. AP Pension tager aktiv del i CDPs årlige Non-Disclosure Campaign og dermed i arbejdet med række ud til selskaber og anmode dem om at offentliggøre klimadata. Vi ønsker nemlig at skabe yderligere gennemsigtighed om, hvordan enkelte selskaber påvirker og arbejder med klimaændringer, skovrydning og sikrer ansvarligt forbrug af vand.

Læs mere om CDP

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.