• Samfundsansvar

AP-dage

Som medarbejder i AP Pension får du et antal AP-dage, som du kan bruge til at holde fri halve eller hele dage. AP-dagene optjenes løbende efter nedenstående skema, men for at lette administrationen tildeles dagene i AP Pensions tidsregistreringssystem på forhånd årligt pr. 1. maj.

Hvis din tiltrædelsesdato ligger på en tildelingsdag tildeles du ikke disse AP-dage. 

Her kan du se hvordan tildelingen af AP-dage sker iht. AP Pensions overenskomst: 

Medarbejdere med 
overarbejdsbetaling ​(Flekstidskontrakt)

Medarbejdere uden 
overarbejdsbetaling ​(mertidskontrakt)

1. maj

1 dag

1. maj

1 dag

1. juli

1 dag

1. juli

2 dage

1. september

1 dag

1. september

1 dag

1. november

1 dag

1. november

1 dag

   

1. januar

1 dag

1. marts

1 dag

1. marts

1 dag

I alt

5 dage

I alt

7 dage

55 år + 2 dage
Fra det kalenderår, hvor medarbejdere fylder 55 år, opnås ret til yderligere to AP-dage om året. Dagene optjenes og tildeles i maj måned og for nyansatte tildeles dagene forholdsmæssigt. 

58 år + 1 AP-dag
Fra det kalenderår, hvor medarbejdere fylder 58 år, opnås ret til 1 ekstra AP-dag om året, hvis muligheden for seniordeltid ikke benyttes. Dagene optjenes og tildeles i maj måned og for nyansatte tildeles dagene forholdsmæssigt.

60 år + 2 AP-dage
Fra det kalenderår, hvor en medarbejder fylder 60 år, opnås ret til 2 ekstra AP-dage om året, hvis muligheden for seniordeltid ikke benyttes. Dagene optjenes og tildeles i maj måned og for nyansatte tildeles dagene forholdsmæssigt

Overførsel af AP-dage

AP-dage kan overføres fra år til år. Har du ved udgangen af ferieåret ubrugte AP-dage, vil disse automatisk blive overført til nyt ferieår. Du behøver altså ikke foretage dig noget for at få overført AP-dagene.

Udbetaling af AP-dage

Hvis AP-dagene ikke afholdes, og hvis de ikke ønskes overført til nyt ferieår, kan værdien heraf blive udbetalt. En AP-dag udgør 0,47 pct. af din pensionsgivende årsløn. Satsen inkluderer pensionstillæg, og udbetalingen er ferielønsberettiget.

Bemærk dog at du kun kan få udbetalt AP-dage overført fra tidligere ferieår og/eller det antal AP-dage, som du på udbetalingstidspunktet har optjent i indeværende ferieår.

Nedtrapning af AP-dage

Vær opmærksom op, at fra 2024 er der indført en nedtrapningsordning af AP-dage. Dette betyder, at pr. den 30. april 2024 må der maksimalt stå 14 AP-dage på saldoen, og pr. den 30. april 2025 må der maksimalt stå 7 AP-dage på saldoen.

Efter d. 30. april 2025 gælder det, at man maksimalt må have 7 AP-dage stående ved tildelingstidspunktet for nye AP-dage.

Nedsat tid

For medarbejdere, som er på nedsat tid, reduceres antallet af AP-dage forholdsmæssigt i forhold til det antal dage, som man arbejder om ugen.

​Antal arbejdsdage om ugen

​Mertid

​Flextid

Arbejder 5 dage om ugen

7

5

Arbejder 4 dage om ugen

6

4

Arbejder 3 dage om ugen

4

3

Arbejder 2 dage om ugen

3

2

Arbejder 1 dag om ugen

1,5

1

AP Care

Medarbejdere, som gennem en periode har følt sig nedtrykt, manglet motivation, oplevet mistrivsel eller hvor helbredet svigter, kan få hjælp og rådgivning af AP Care. Alle henvendelser til AP Care er fortrolige.

Målet med AP Care er at yde personlig hjælp i en svær situation, og dermed være med til at fastholde tilknytningen til arbejdspladsen.

Medarbejderen får tilknyttet en helbredsvejleder, som hjælper med at tage hånd om og danne overblik over den situation, som medarbejderen står i. Helbredsvejlederen afdækker, hvad der kan være brug for, og tilbyder hjælp og støtte gennem fortrolige samtaler, ligesom AP Care er med til at sikre, at medarbejderen får den rette professionelle hjælp og behandling hurtigst muligt.

Barn syg

Hos AP Pension, er medarbejder berettiget til op til 5 dages frihed ved mindreårige hjemmeværende barns sygdom. Fra 3. dagen kræves dokumentation for fraværet. Ved fravær over to arbejdsdage skal medarbejderen begrunde, hvorfor det ikke er muligt at arrangere anden passende pleje af barnet. 

Barsel

​Hos AP Pension har både mor og far/medmor ret til 26 ugers barsel men løn under barsel.

I vores barselshåndbogen, som findes på AP Pensions intranet, Midtpunkt, under ”Ansat i AP” har vi samlet de mest relevante informationer, du bør vide om barsel, regler, planlægning af orlov m.m.

Har du spørgsmål til barselsprocessen eller reglerne i barselshåndbogen før du starter, er du altid velkommen til at kontakte HR.

Ferie (feriedage)

Optjening af ferie sker fra 1. september til 31. august det følgende år, og der optjenes 2,08 feriedage per måned, svarende til 5 ugers (25 dage) ferie om året. Deltidsansatte har også ret til 25 dage, men således at de arbejdsfrie dage eller timer indgår i ferieugen.

Ferien kan afholdes allerede i måneden efter, at den er optjent.

Ferien kan afholdes i hele ferieafholdelsesperioden, som løber fra ferieårets start den 1. september til den 31. december det følgende år, dvs. i en periode på 16 måneder.

Ferielovens regler foreskriver, at mindst 15 dage af ferien skal gives i sammenhæng i perioden mellem 1. maj og 30. september (hovedferie). Er feriedagenes antal under 15 skal hele ferien gives i sammenhæng i denne periode.

Resterende ferie (restferien) skal som udgangspunkt også gives i sammenhæng, men kan lægges uden for hovedferieperioden. Hvor hensynet til selskabets drift gør det ønskeligt, kan denne del af ferien dog gives i form af enkelte dage.

Ferielovens regler følges, hvis ikke medarbejderne i afdelingen sammen med afdelingschefen kan blive enige om ferieplanlægningen, som sker i februar/marts måned. Ferien kan efter forudgående accept af afdelingschefen holdes efter individuel aftale.

For at undgå ophobning af ferie anbefales det, at der pr. 30. september er afholdt 3-4 ugers ferie (hovedferien).

Overførsel og tilkøb af feriedage

Efter aftale med sin leder har du mulighed for at overføre op til 5 feriedage fra en ferieafholdelsesperiode til en ny ferieafholdelsesperiode.

Hvis du opfylder særlige betingelser, kan du tilkøbe op til 5 ekstra feriedage hvert ferieår.

Nyansatte

Som nyansat har du ret til for egen regning at afholde det antal feriedage, som du har med fra sin tidligere arbejdsgiver. Du skal således informere AP Pension om resterende feriedage fra en tidligere arbejdsgiver. Ved afholdelse af ferie som ikke er optjent hos AP Pension, vil du blive trukket i løn.

Forsikringer som følge af ansættelsen

Gruppeliv

AP Pensions medarbejdere er fra første arbejdsdag omfattet af den obligatoriske gruppelivsforsikring. Ordningen omfatter p.t. to gruppelivsordninger i AP Pension. Heraf er omfattet tab af erhvervsevne, kritisk sygdom, dødsfaldsdækning.

Forudsætningen for at blive omfattet af nedenstående forsikringsdækninger er, at du opfylder visse helbredsmæssige krav. Gør du dét, så løber dine forsikringer ved tab af erhvervsevne, visse kritiske sygdomme og dødsfald indtil din folkepensionsalder, dog minimum 67 år, så du har tryghed gennem hele dit arbejdsliv.

Ulykkesforsikring

Som medarbejder i AP Pension er man desuden fra første arbejdsdag omfattet af en obligatorisk heltidsulykkesforsikring.

Sundhedsforsikring og tandforsikring

Medarbejdere er fra første arbejdsdag omfattet af vores sundhedsforsikring. Hvis du har børn under 24 år, er de automatisk omfattet af din sundhedsforsikring

De medarbejdere, som modtager overenskomstmæssigt pensionsbidrag fra AP Pension, er ligeledes omfattet af en tandforsikring.

Fridage og lukkedage

AP Pension er lukket følgende dage

  • Juleaftensdag
  • Nytårsaftensdag
  • Grundlovsdag
  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag 

AP Pension mellem jul og nytår

AP Pension holder som udgangspunkt lukket mellem jul og nytår i afdelinger, som ikke har et driftsmæssigt behov for bemanding eller har vigtige rapporteringsmæssige opgaver.

Det betyder, at alle medarbejdere, som ikke skal varetage driftsmæssige opgaver eller løse vigtige rapporteringsopgaver, skal holde ferie eller bruge AP-dage i arbejdsdagene mellem jul og nytår.

Ferie mellem jul og nytår skal altid planlægges med nærmeste leder.

Personlige fridage

3 dage

Indgåelse af ægteskab

½ dag

10-års jubilæum

1 dag

25-års jubilæum

2 dage

40-års jubilæum

1 dag

Dødsfald i nærmeste familie

1 dag

Begravelse/bisættelse i nærmeste familie

1 dag

Flytning

Ved nærmeste familie forstås ægtefælle/registreret partner eller samlever, børn/bonusbørn/adoptivbørn, forældre, bedsteforældre og medarbejderens søskende.

Pension

Som en del af dit ansættelsesforhold hos AP Pension får du en pensionsordning i AP Pension i henhold til dette skema:

Alder

Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag

Medarbejderbetalt pensionsbidrag

Under 30 år

17,00%

0,00%

30 til og med 49 år

18,00%

1,00%

50 år og derover

19,00%

2,00%

Hvis du er timelønnet i henhold til din kontrakt, er AP-betalt pensionsbidrag på 7 % og dit bidrag er 0.

Pensionsordningen omfatter en opsparing til pension samt forsikringer, der sikrer dig og din familie økonomisk i tilfælde af erhvervsevnetab, kritisk sygdom og dødsfald.

Når vi har oprettet din nye pensionsordning, modtager du et velkomstbrev, hvorefter du kan logge ind på AP Pensions kundeportal, www.appension.dk/minpension, og få et overblik over din pensionsordning.

Du bliver tilbudt et møde med vores faste pensionsrådgivere i forbindelse med oprettelsen af din pensionsordning. Du skal ikke gøre noget – vi kontakter dig. 

På mødet vil rådgiveren give dig et overblik over din pensionsordning, og I kan sammen tilpasse dine dækninger alt efter dit behov.

I praksis foregår det ved, at du modtager en mail fra AP Pension med et link, hvor du booker et møde, når det passer ind i din kalender.

Opdateret af HR den 26. januar 2024

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.