• Samfundsansvar

1. Ferie - AP dage - Barn syg

1.1 Ferie

Der optjenes løbende ferie gennem hele året. Der optjenes 2,08 dage pr. måned (fem dages uge). Den årlige ferie udgør således 25 arbejdsdage. Ferie for deltidsansatte regnes forholdsmæssigt.

Ferien optjenes i ferieåret, som er 12 måneder, og som løber fra den 1. september til den 31. august det følgende år. Ferien afholdes derimod i ferieafholdelsesåret, som løber fra den 1. september til den 31. december i det følgende år, altså i en periode på 16 måneder.

Feriedagene tildeles månedsvis løbende, og kan afholdes den efterfølgende måned. Hos AP Pension kan der ikke afholdes ferie på forskud. Feriedagene tilskrives i AP Pensions tidsregistreringssystem en gang om måneden.

Ferieloven foreskriver, at hovedferien på mindst 15 dage af ferien skal gives i sammenhæng i perioden mellem 2. maj og 30. september. Er feriedagenes antal under 15, skal hele ferien gives i sammenhæng i ferieperioden.

Resterende feriedage afholdes som øvrig ferie, og kan ligeledes, så vidt muligt det er muligt, afholdes i sammenhæng. Hvor hensynet til selskabets drift gør det ønskeligt, kan denne del af ferien dog gives i form af enkelte dage.

Ferielovens regler følges, hvis ikke medarbejderne i afdelingen sammen med afdelingschefen kan blive enige om ferieplanlægningen. Ferien kan efter forudgående accept af afdelingschefen holdes efter individuel aftale. Aftalen skal i givet fald indgås i forbindelse med ferieplanlægningen, og den skal afstemmes med den generelle ferieafholdelse i afdelingen.

For at undgå ophobning af ferie henstilles det, at ferien holdes efter følgende terminer:

 • pr. 1/11 skal der være afholdt minimum tre ugers ferie
 • pr. 1/5 skal der være afholdt minimum fire ugers ferie
 • pr. 31/12 skal den resterende ferie som udgangspunkt være holdt. Der er dog mulighed for at overføre op til maksimalt 5 dages ferie til det kommende ferieafholdelsesår.

Medarbejderen kan skriftlig aftale med sin leder, at der overføres op til fem feriedage fra det gamle ferieafholdelsesår til det følgende ferieafholdelsesår. De fem overførte feriedage afholdes altid før optjent ferie fra det nye ferieår.

Nyansatte har ret til at afholde ferie for egen regning i overensstemmelse med den fra en tidligere ansættelse medbragt ferieret. AP Pension fratrækker medarbejderen i løn, såfremt der afholdes feriedage, som ikke er optjent hos AP Pension.

Ved fratrædelse indbetales feriepenge - for ikke afholdte, men optjente feriedage minus A-skat - til feriekonto.

1.2 AP-dage

Som ansat i AP Pension får du et antal AP-dage, som du kan bruge til at holde fri halve eller hele dage. AP-dagene optjenes løbende efter nedenstående skema, men for at lette administrationen tildeles AP-dagene i tidsregistreringssystemet på forhånd en gang om året i maj måned.

AP-dage kan overføres fra år til år eller sælges for 0,47 pct. af den pensionsgivende årsløn. Satsen inkluderer pensionstillæg.

Udbetalingen er ferielønsberettiget.

Ved fratrædelse i løbet af ferieåret vil Lønningsbogholderiet opgøre dine AP-dage og eventuelt fratrække tildelte AP-dage, som du ikke vil være berettiget til efter fratrædelsen. Disse vil blive fratrukket i tidsregistreringen og er AP-dagene afholdt, vil de blive konverteret til feriedage. Hvis du for eksempel fratræder den 1. december, vil du ikke være berettiget til AP-dage som tildeles henholdsvis 1. januar og 1. marts. Da disse AP-dage allerede er tildelt pr. 1. maj vil de blive fratrukket i tidsregistreringen. Har du allerede brugt disse AP-dage, vil de afholdte dage blive konverteret til feriedage.

For medarbejdere med overarbejdsbetaling

For medarbejdere uden overarbejdsbetaling

1. maj: 1 dag

1. maj: 1 dag

1. juli: 1 dag

1. juli: 2 dage

1. september: 1 dag

1. september: 1 dag

1. november: 1 dag

1. november: 1 dag

1. januar: 1 dag

1. januar: 2 dage

1. marts: 1 dag

1. marts: 1 dag

I alt 6 dage

I alt 8 dage

 • 55 år + 2 AP-dage: Fra det kalenderår, hvor medarbejderen fylder 55 år opnås ret til 2 ekstra AP-dage om året.
 • 58 år + 1 AP-dag: Fra det kalenderår, hvor medarbejdere fylder 58 år opnås ret til 1 ekstra AP-dag om året, såfremt medarbejderen ikke benytter sig af muligheden for seniordeltid. Dagene optjenes og tildeles ved ferieårets begyndelse.
 • 60 år + 2 AP-dage: Fra det kalenderår, hvor en medarbejder fylder 60 år opnås ret til 2 ekstra AP-dage om året, såfremt medarbejderen ikke benytter sig af muligheden for seniordeltid.
 • Dagene optjenes og tildeles i maj måned.

1.3 Barn syg

I henhold til overenskomsten mellem AP Pensions Personaleforening og AP Pension, er du som medarbejder berettiget til op til 5 dages frihed ved barns sygdom. Fra 3. dagen kan der kræves dokumentation for fraværet, samt en begrundelse for, hvorfor det ikke er muligt at arrangere anden passende pleje af barnet.”

2. Forsikringer

2.1 Gruppelivsforsikring

AP Pensions medarbejdere er fra første arbejdsdag omfattet af den obligatoriske gruppelivsforsikring.

Præmien til ordningen betales af AP Pension. Bonus, der tilkommer ordningen, fordeles ligeligt mellem medlemmerne.

Præmien reguleres en gang årligt pr. 1. januar.

2.2 Gruppeulykkesforsikring

AP Pensions medarbejdere er fra første arbejdsdag omfattet af en obligatorisk heltidsulykkesforsikring.

Præmien betales af AP Pension.

Erstatningssummerne reguleres en gang årligt i henhold til stigningen i nettoprisindekset.

2.3 Behandlingsforsikring

Alle månedslønnede medarbejdere er, såfremt det fremgår af ansættelseskontrakten, omfattet af en behandlingsforsikring fra 1. arbejdsdag. Fra 1. januar 2021 er behandlingsforsikringen tegnet hos Dansk Sundhedssikring.

2.4 Ægtefælledækning i behandlingsforsikringen

Det er muligt at få ægtefæller eller samlevere omfattet af behandlingsforsikringen til en årlig pris på 3.069 kr. (2020 tal). Tilmelding sker fra 1. januar 2021 ved henvendelse til Dansk Sundhedssikring.

2.5 Kollektiv børnedækning i behandlingsforsikringen

Medarbejderes biologiske børn, bonusbørn eller plejebørn under 24 år er automatisk omfattet af behandlingsforsikringen. Børnene behøver ikke at dele bopæl med medarbejderen. Der skal ikke oprettes policer på alle omfattede børn. En oprettelse af police vil først ske i det tilfælde, at et barn skal benytte sig af behandlingsforsikringen, og der skal ske udbetaling fra forsikringen.

2.6 Tandforsikring

Alle månedslønnede medarbejdere hos AP Pension er omfattet af Tandforsikring hos Købstædernes Forsikring. Dækningen ophører ved fratrædelse eller ved udgangen af den måned, hvori du fylder 70 år.

3. Pensionsbidrag

Ved fastansættelse og efter afgivelse af tilfredsstillende arbejdsdygtighedserklæring optages medarbejderen i den til enhver tid for AP Pension gældende pensionsordning.

Pensionsbidrag, som er fastsat i AP Pensions lokale overenskomst, udgør:

 • 17 pct., heraf eget bidrag 0 pct., for medarbejdere under 30 år
 • 19 pct., heraf eget bidrag 1 pct., for medarbejdere der er fyldt 30 år
 • 21 pct., heraf eget bidrag 2 pct., for medarbejdere der er fyldt 50 år

4. Personalepolitik

AP Pension ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor motivation, kommunikation og information er fremherskende. Den enkelte medarbejdes udvikling af kompetencer prioriteres højt, og der værnes om den gode trivsel på arbejdspladsen.

Personalepolitikken er udtryk for AP Pensions forventninger og tilsagn til medarbejderne.  Der gennemføres årligt formaliserede medarbejderudviklingssamtaler for at afstemme forventningerne og styrke samarbejdet.

AP Pension støtter ligeledes op om løbende efteruddannelse af sine medarbejdere, og i 2020 er der gennemført et egentligt talentudviklingsprogram. Her lægges der stor vært på forretningsforståelse, netværk på tværs af AP Pension, og programmet bidrager i sin helhed til at understøtte og fremme diversitet og inklusion.

Den enkelte medarbejder skal kunne føle sig tryg i sin ansættelse. Problemer tages op, straks de viser sig, og problemer søges løst ved forhandling og under respekt for de retningslinjer, der er specificeret i personalehåndbogen. Der gennemføres ligeledes en årlig trivselsundersøgelse for samtlige medarbejdere.

Endelig tager AP Pension med sin politik om mobning og chikane skarpt og direkte afstand fra sexisme og generelt krænkende adfærd på arbejdspladsen. Overtrædelse af disse retningslinjer kan føre til bortvisning fra arbejdspladsen.

5. AP Pensions personaleforening

Hos AP Pension er der en Personaleforening, hvis bestyrelse har til formål at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med deres ansættelse i AP Pension. Personaleforeningens bestyrelse arbejder således for at:

 • fremme og sikre medarbejderes kompetencer, udvikling og rammer for ansættelsen
 • bidrage til dialog mellem medarbejdere og ledelse
 • varetage økonomiske interesser ved bl.a. at forhandle overenskomstmæssige forhold med ledelsen
 • varetage kollegiale interesser ved at bidrage til sociale rammer for aktiviteter og generel trivsel i hverdagen

6. Uddrag af IT-sikkerhedsregler

Privat brug af internet og e-mail er tilladt i begrænset omfang på en PC udleveret af AP Pension. Al internetbrug og e-mailtrafik i AP Pension logges (gemmes).

AP Pension forbeholder sig ret til at skaffe sig adgang til data og e-mails for medarbejdere, hvis dette sker af drifts- eller sikkerhedshensyn. Virksomheden vil så vidt muligt forsøge at undgå at åbne eventuel privat mailkorrespondance (mærket "Privat" i emne eller mappe).

Den adfærd du har, når du surfer på internettet, bliver logget. Logningen kan dokumentere, hvilke sider du har besøgt og hvornår. Logning sker både i AP's centrale netværksudstyr og på din PC. Hvis din PC er udleveret af AP Pension, vil din brug af internettet uden for normal arbejdstid og væk fra AP Pensions netværk derfor også blive logget – uanset om du surfer i en arbejdsmæssig eller privat sammenhæng. Loggen gennemgås ikke, med mindre der opstår en situation, hvor der er et sikkerheds- eller personalemæssigt behov. I sådan en situation forbeholder AP Pension sig ret til at læse logningen af dit internetforbrug.

Adgang til loggen, data og mailkonti gives kun med godkendelse fra nærmeste leder eller dennes leder samt HR eller direktionen.

Hvis du surfer fra en iPad eller iPhone, der er udleveret af AP Pension, bliver dette ligeledes logget.

Der må ikke downloades programmer, som ikke allerede ligger tilgængelige for installation på din PC fra AP Pension. Deling eller lagring af informationer via cloud services på nær OneDrive (fx Dropbox, Google) er kun tilladt, hvis der foreligger skriftlig godkendelse fra it-sikkerhedschefen.

Bortset fra offentlige eller ikke-klassificerede informationer må AP Pensions informationer aldrig deles på et socialt netværk.

Ovenstående er et uddrag af AP Pensions IT-sikkerhedspolitik og underliggende regler. Spørgsmål til denne kan rettes til IT-Sikkerhed i AP Pension.

7. Oplysningspligt - Datasikkerhed: Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

7.1 Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

AP Pension er som arbejdsgiver dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig i forbindelse med din ansættelse i AP Pension-koncernen. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

AP Pension livsforsikringsaktieselskab
Østbanegade 135
2100 København Ø
CVR-nummer: 18 53 08 99
Telefon: 3916 5000
E-mail: hr@appension.dk

Hvis du er helt eller delvist ansat i et koncernforbundet selskab, vil dette selskab være dataansvarlig i relation til ansættelsen i det pågældende selskab. Det fremgår af din ansættelseskontrakt, hvilket koncernselskab, der er arbejdsgiver og eventuelt med hvilken andel i forhold til en fuldtidsstilling.

Du kan læse mere om AP Pensions behandling af persondata i persondatapolitikken på AP Pensions hjemmeside, her. Oplysningerne nedenfor supplerer de oplysninger, som du finder i persondatapolitikken.

7.2 Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte HR eller vores databeskyttelsesrådgiver.

E-mail: dpo@appension.dk
Brev: Østbanegade 135, 2100 København Ø, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

7.3 Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med personaleadministration. Som følge af dit ansættelsesforhold i AP Pension eller datterselskaber er det nødvendigt at registrere nogle af dine personlige data. Vi beder kun om oplysninger, som er nødvendige og beskytter dine data iht. persondatalovgivningen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Som altovervejende hovedregel sker behandling af dine personoplysninger som led i din aftale med AP Pension. (Behandling efter persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b.)

AP Pension er forpligtet til at videregive oplysninger til visse myndigheder herunder SKAT og Finanstilsynet. (Behandling efter persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra c.)

AP Pension behandler oplysninger om personnummer. (Behandling efter databeskyttelsesloven § 11, stk. 2)

Vi indhenter samtykke for at kunne behandle dine helbredsoplysninger ved blandt andet skadebehandling og evt. oprettelse af forsikringer. (Behandling efter persondataforordningen art. 9, stk. 2, litra a samt i særlige tilfælde art. 9, stk.1, litra c)

I forbindelse med blandt andet markedsføring og ved anvendelsen af cookies indhentes samtykke. (Behandling efter markedsføringslovens regler og Persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a.)

Nogle gange behandler vi også personlysninger i forbindelse f.eks. opbevaring af kontakt oplysninger til potentielle kundeemner. (Behandling efter persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f.)

AP Pension kan endvidere være pålagt at indhente personoplysninger som følge af lovgivning som f.eks. hvidvaskloven og FATCA (vedrører alene personer med skattemæssig tilknytning til USA).

7.4 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger (f.eks. navn, adresse, fødselsdato og IP-adresse),
 • Følsomme personoplysninger (f.eks. helbreds oplysninger) og
 • CPR-nummer.
 • Billedmateriale

Almindelige oplysninger

AP Pension vil opbevare og behandle en række almindelige personoplysninger om dig i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det kan være oplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af ansættelseskontrakten, herunder navn, CPR-nummer, kontaktoplysninger, oplysninger om ansættelsesretlige forhold, sygefravær, lønforhold, bankkonto, ferieafvikling m.v. Det kan også være oplysninger, som AP Pension lovgivningsmæssigt er forpligtet til at behandle, eksempelvis oplysninger om skatteforhold.

Herudover har AP Pension en legitim interesse i at behandle almindelige personoplysninger om dig i relation til din ansættelse i AP Pension-koncernen, herunder videregive almindelige personoplysninger til samarbejdspartnere, kunder og andre interessenter. Det er eksempelvis oplysninger om din arbejdsmail, stilling, ansvarsområder og direkte arbejdstelefonnummer.

Oplysninger som fx dit navn, medarbejdernummer, ansættelsesdato og initialer vil gå igen i HR-systemet, tidsregistreringen, Midtpunktet og hos Personaleforeningen.

I lønsystemet, hos Mølholm Behandlingsforsikring, på din pensionsordning, hos Forsikringsakademiet og ved eventuel oprettelse af abonnement hos Fitness World vil blandt andet dit cpr. nr. også blive registreret. Denne liste er ikke udtømmende, og hvis du ønsker at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte HR.

Til brug for udbetaling af løn og lignende finansielle transaktioner behandler AP Pension oplysninger om din bank, registreringsnummer og kontonummer.

I AP Pensions medarbejderportal (MAP) har du mulighed for at indsætte oplysninger om dine nærmeste pårørende. Når du indsætter oplysninger på nærmeste pårørende, herunder børn og kontaktperson, indestår du selv for, at de nævnte personer er orienteret om og er indforstået med, at AP Pension har vedkommende anført som dine pårørende og at disse må kontaktes i tilfælde af en ulykke eller tilsvarende akutte situationer. Der vil typisk være tale om oplysninger om navn, relation og telefonnummer.

Følsomme personoplysninger

AP Pension vil som udgangspunkt ikke behandle følsomme personoplysninger om dig i relation til dit ansættelsesforhold, medmindre det er nødvendigt for at overholde AP Pensions arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, samt hvor behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Dette vil som udgangspunkt kun være oplysninger om dine helbredsforhold i forbindelse med eksempelvis sygefravær, refusion, arbejdsmiljø og relevante foranstaltninger i den forbindelse.

Endvidere beder AP Pension alle nye medarbejdere om at få forevist straffeattest. Dette gør vi for at overholde den finansielle lovgivning, bl.a. i forbindelse med egnetheds- og hæderlighedskrav. Straffeattesten slettes umiddelbart efter forevisning.

I relation til personaleadministration vil vi i alle andre tilfælde end nævnt ovenfor, alene behandle følsomme personoplysninger med dit samtykke. HR kontakter dig om et sådant samtykke, hvis det bliver relevant.

Billedmateriale

Det kan forekomme både under ansættelsesforholdet, men også i en rimelig periode derefter, at AP Pension publicerer arbejdsrelaterede saglige situations- eller aktivitetsbilleder, hvor der kan figurere billeder af dig. Det kan være billeder fra både offentligt tilgængelige rum og arbejdsrelaterede situationer (produktionsmiljøer, sociale initiativer, jubilæer, receptioner mv.). Dette vil ske med dit samtykke, i overensstemmelse med reglerne herom.

Publiceringen sker med respekt for dit privatliv og på en ikke-krænkende måde. Publiceringen kan eksempelvis ske på Selskabets hjemmeside, i udbudsmateriale, til brug for intern kommunikation og i relevant markedsføringsmateriale. Der vil ikke ske offentliggørelse på sociale medier, medmindre Medarbejderens samtykker hertil. Publiceringen vil altid være til saglige formål og ikke være i situationer eller sammenhænge, som kan virke krænkende eller stødende for medarbejderne.

Elektronisk databehandling

AP Pension vil af driftsmæssige og/eller it-sikkerhedsmæssige hensyn foretage overvågning af din adfærd på Selskabets IT-systemer og brug af værktøjer, såvel elektroniske og manuelle. Formålet vil være personaleadministrativt, og kan være registrering af arbejdstid, brug af værktøjer, sikring af vidensniveau ved e-learning, adgangsstyring, logning i it-systemer til brug for it-sikkerhed m.v.

Sikkerhedskameraer

Der er opsat overvågningskameraer på AP Pensions forretningssteder i Østbanegade 135, Amerika Plads 38 og på Århus-kontoret særligt ved indgange. Du kan kontakte Ejendomsfunktionærerne for en nærmere anvisning af, hvor kameraerne er placeret.

Kameraets optagelser lagres i en kort periode, hvorefter optagelserne slettes igen, med mindre der er en konkret grund til at opbevare dem i længere tid. Optagelserne gennemgås kun, hvis der har været særlige episoder, der giver anledning til det, f.eks. mistanke om, at der er begået et strafbart forhold eller lignende. I særlige tilfælde vil optagelserne kunne blive udleveret til politiet.

7.5 Modtagere eller kategorier af modtagere

Dine personlige oplysninger i relation til din ansættelse vil kun være tilgængelige for personer i AP Pension koncernforbundne til formål, der ligger inden for ansættelsesaftalens rettigheder og forpligtelser, og hvor personoplysningerne er nødvendige til brug for løsning af den pågældende persons arbejdsopgaver.

AP Pension videregiver i visse tilfælde dine personoplysninger inden for AP-koncernen til interne administrative formål. Endvidere vil relevante personoplysninger blive videregivet til offentlige myndigheder (f.eks. SKAT og Finanstilsynet), rådgivere, underleverandører, samarbejdspartnere og databehandlere.

AP Pension livsforsikringsaktieselskab vil udveksle personoplysninger om dig inden for AP Pension-koncernen, som AP Pension livsforsikringsaktieselskab er en del af. Formålet vil være AP Pension-koncernens personaleadministration, herunder vurdering af performance, arbejdsfunktioner, lønforhold, ansættelsesforhold. Vi vil alene udveksle personoplysninger, som er nødvendige, til lovlige og rimelige personaleadministrative formål, og vi vil alene behandle personoplysningerne så længe, det er nødvendigt i forhold til dette formål. Endelig vil AP Pension etablere sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der sikrer personoplysningernes integritet og fortrolighed i forbindelse med videregivelsen til det koncernforbundne selskab.

Selskabet benytter eksterne databehandlere til behandling og opbevaring af personlige oplysninger om medarbejderne i forbindelse med ansættelsesforhold. Databehandlere vil være eksterne udbydere af ydelser, som er relevante i forbindelse med ansættelsesforholdet, eksempelvis

 1. drift af Selskabets IT-systemer og IT-applikationer,
 2. opbevaring på eksterne servere, herunder i cloud-løsning
 3. eksterne kommunikationsleverandører, herunder e-boks,
 4. outsourcingpartnere og andre samarbejdspartnere

Du finder oplysninger om de aktuelle databehandlere i kontraktstyringssystemet på Midtpunktet.

Du kan læse nærmere om eventuel overførsel af data til 3. lande (dvs. lande udenfor EU/EØS) i AP Pensions persondatapolitik, her.

7.6 Hvor dine personoplysninger kommer fra

I forbindelse med ansættelsen har vi brug for personoplysninger om dig. Dem kan vi f.eks. modtage fra:

 • Dig selv
 • Din personaleleder eller kolleger
 • Din tidligere arbejdsgiver eller andre referencer (hvis din pensionsordning er oprettet i tilknytning til dit ansættelsesforhold)
 • Fra offentlige myndigheder og registre, f.eks. SKAT, CPR-registreret, CVR-registreret og domstole.
 • Uddannelsesinstitutioner

7.7 Opbevaring af dine personoplysninger

Vi beholder som udgangspunkt ansættelsesrelaterede oplysninger om dig i op til 5 år efter fratræden, medmindre vi i henhold til retlig regulering er forpligtet til at opbevare oplysningerne længere, eller hvis oplysningerne kan bruges til imødegåelse af et retskrav.


Generelt sørger vi dog for løbende at slette personoplysninger, der ikke er nødvendige i forbindelse med dit ansættelsesforhold.

7.8 Retten til at trække samtykket tilbage

Har du givet samtykke til, at vi må anvende dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7.9 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Dem kan du læse om herunder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte HR på hr@appension.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række andre oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: 
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. I det tilfælde må vi fremover kun behandle oplysningerne (bortset fra opbevaring) med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7.10 Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Opdateret af HR den 26. november 2020

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag til fredag: 08.30-16.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.