• Samfundsansvar

Et godt og begivenhedsrigt år i AP Pension

Mens solen skinnede og foråret havde meldt sin ankomst kunne deltagerne på AP Pensions generalforsamling den 9. april 2019 høre bestyrelsesformanden fortælle om et spændende 2018. Et år hvor AP Pension bød velkommen til 46.000 nye kunder, en aftale om købet af Skandias danske forretning og vedtagelsen af en ny strategi. Mens adm. direktør Bo Normann Rasmussen i sin tale satte flere ord på købet af Skandia Danmark, udviklingen i afkastene og underskuddet på syge- og ulykkesforsikringerne.

I hundredåret for etableringen af AP Pension står selskabet stærkere end nogensinde tidligere, sådan lød et af hovedbudskaberne fra bestyrelsesformanden i AP Pension, Niels Dengsø Jensen, på årets generalforsamling i København.

153 delegerede var til stede i salen, mens yderligere 128 delegerede deltog ved fuldmagt. På vegne af bestyrelsen kommenterede bestyrelsesformanden de vigtigste begivenheder i 2018, og derefter gennemgik adm. direktør Bo Normann Rasmussen årsregnskabet.

46.000 nye kunder

Bestyrelsesformanden indledte med at konstatere, at 2018 blev et godt år for AP Pension.

- For det første var det året, hvor vi bød velkommen til 46.000 nye kunder. For det andet blev vi af finansmediet Finanswatch kåret som det kommercielle pensionsselskab, der har det bedste image. Og endelig for det tredje udloddede vi endnu en portion AP Loyalitetsbonus, sagde han.

De mange nye kunder kommer dels fra overtagelsen af Nykredit Livsforsikring A/S, dels fra samarbejdet med en række pengeinstitutter via datterselskabet nærpension. Men de kommer også fra AP Pensions egne salgskanal og fra samarbejdet med pensionsmæglerne.

Rustet til morgendagens konkurrence

Af beretningen fremgik det, at konkurrencen på pensionsmarkedet er særdeles hård.

- For at stå bedst muligt rustet både i dag og i årene fremover var vi i AP Pension åbne, da muligheden for at gå i dialog med Skandia Sverige om et køb af deres danske pensionsforretning meldte sig, fortalte Niels Dengsø Jensen.

Købet af Skandia Danmark er den strategisk og økonomisk vigtigste beslutning for AP Pension i nyere tid, og det er også den mest gennemanalyserede og velforberedte beslutning, både med hensyn til muligheder og med risikofaktorer. I den forbindelse forklarede bestyrelsesformanden, at bestyrelsen og direktionen var i meget tæt dialog i alle faser af købsprocessen.

- Med købet viser vi, at vi har den finansielle og organisatoriske styrke til at foretage et så vigtigt skridt for vores egne og også for de tidligere kunder i Skandia Danmark. Med købet står vi godt rustet til at møde morgendagens konkurrence.

Penisionsbranchens smertensbarn

Niels Dengsø Jensen kom i beretningen også ind på det, han betegnede som pensionsbranchens største udfordring lige nu - nemlig underskuddet på syge- og ulykkesforsikringerne.

Igen i 2018 kan AP Pension konstatere et underskud på området, hvilket skyldes, at priserne på forsikringerne er for lave i forhold til antallet af skader. Bestyrelsesformanden forklarede, at underskud på området præger hele pensionsbranchen og primært skyldes den hårde konkurrence.

- Det er bestyrelsens klare intention, at underskuddene i de kommende år gradvist bliver mindre. Vi har tænkt os at gøre noget ved det. For det første vil vi fortsat arbejde på at hæve priserne på området. For det andet vil vi sikre, at omkostningerne kan henføres til de områder, som de vedrører, så vi sikrer, at vi har en transparent model, der ikke omfordeler kundernes penge.

Ny strategi for de kommende år

2018 var også året, hvor en række drøftelser i bestyrelsen ledte frem til vedtagelsen af en ny strategi, som har fået navnet ”Strategi 2019+”.

- Kernen i strategien er, at vi vil være det mest værdiskabende pensionsselskab i Danmark, både økonomisk og menneskeligt, fortalte Niels Dengsø Jensen.

De fire elementer i strategien for de kommende år er for det første ”Partnerskaber”, hvilket betyder, at AP Pension allierer sig med det bedste på deres områder - det kunne f.eks. være inden for sundhedsområdet.

For det andet er det ”Synlighed”, hvilket vil sige, at AP Pension skal kendes og anerkendes af endnu flere. For det tredje er det ”Nærvær”, som betyder, at AP Pension i alle relationer og al dialog ønsker at vise, at selskabet kender og forstår kunderne. Og endelig for det fjerde er det ”Koncepter”, som handler om, at AP Pension inden for specifikke områder ønsker at levere en helt særlig tryghed og værdi.

- Pointen med den nye strategi er, at vi kan fokusere på de mest værdiskabende aktiviteter for vores mange kunder, samtidig med at vi øger vores produktivitet og sparer omkostninger.

Niels Dengsø Jensen understregede, at købet af Skandia Danmark ligger i naturlig forlængelse af den nye strategi, idet det styrker AP Pensions konkurrencekraft og mulighed for en effektiv drift.

Afslutningsvis fortalte han, at bestyrelsens fokus i 2019, udover integrationen af Skandia Danmark med AP Pension, blandt andet er at fastholde målet om at sikre kunderne solide investeringsafkast. Og når det kommer til investeringer, vil bestyrelsen arbejde for, at AP Pension i 2019 sætter endnu mere fokus på samfundsansvar og bæredygtighed.

En god aftale

Inden Bo Normann Rasmussen gennemgik de vigtigste poster i årsregnskabet, bød han kunderne fra Skandia velkommen. Herefter knyttede han et par ekstra kommentarer til købet af Skandias danske forretning. Og ikke mindst hvordan AP Pension i forbindelse med købet har fået en række sikkerheder, som betyder, at risikoen er begrænset.

- Vi har, som noget nyt i vores branche, tegnet en særlig forsikring, som træder i kraft i det tilfælde, at der opstår uforudsete tab. En forsikring, der dækker tab på langt over 1 mia. kr., fortalte han.

- Med en god forsikring og en grundig gennemgang af selskabet, er jeg sikker på, at vi har indgået en god aftale.

Han forklarede, at AP Pension i øjeblikket knokler for at få alt gjort klart til at flytte de omkring 93.000 kunder fra Skandia. Han rundede delen om købet af Skandia Danmark af med at konstatere, at det cementerer AP Pensions position på pensionsmarkedet.

Sund forretning

Gennemgangen af årsregnskabet viste, at AP Pension i 2018 realiserede et overskud på 317 mio. kr. før udlodning af AP Loyalitetsbonus og et overskud på 117 mio. kr. efter udlodning af 200 mio. kr. i AP Loyalitetsbonus før skat og 61 mio. kr. efter skat.

Herefter dykkede Bo Normann Rasmussen ned i flere af årsregnskabets poster. På den post, der dækker over resultatet af syge- og ulykkesforsikringer, fik AP Pension i 2018 et tab på 166 mio. kr.

- En bedre balance på området bliver skabt af flere ting. Det sker bl.a. ved, at vi hæver priserne på forsikringerne, men det sker også ved, at vi iværksætter initiativer for at fremme sundheden, så der bliver færre syge, og de, der bliver syge, hurtigere kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

Bruttopræmieindtægterne er steget med 38 procent fra 2017 til 2018, så de runder 10 mia. kr. Den flotte vækst skyldes, at AP Pension i 2018 fik mange tusinde nye kunder.

Afkastmæssigt mellemår

Investeringsafkastet fra markedsrente- og gennemsnitsrenteordningerne blev også kommenteret. Afkastet var i 2018 påvirket af et negativt afkast på aktier og et svagt positivt afkast på obligationer.

- Hvor afkastene i de foregående år har været præget af positive tendenser, så vendte udviklingen i 2018, fortalte han.

Afkastet i gennemsnitsrentemiljøet endte i 2018 på 0,7 procent, mens investeringsafkastet for markedsrenteprodukterne blev negativt med -4,2 procent.

I forlængelse af snakken om afkast glædede Bo Normann Rasmussen sig over, at AP Pensions økonomi er så stærk, at selskabet også i 2018 udloddede AP Loyalitetsbonus – noget, som skal lægges oveni i afkastene.

Fokus på omkostninger

AP Pensions omkostninger blev også gennemgået. Driftsomkostningerne steget i 2018 med 24 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes udgifter til eksterne rådgivere i relation til købet af Skandia Danmark og analyser, der lå til grund for vurdering af et muligt nyt it-system. I den forbindelse er det værd at bemærke, at omkostningerne pr. forsikret er faldet fra 883 kr. i 2017 til 869 kr. i 2018.

- Når de samlede omkostninger stiger, men omkostningerne pr. forsikret falder, skyldes det, at vi har fået 46.000 nye kunder. Det viser, at det er en fordel at vokse, sagde Bo Normann Rasmussen.

Han pointerede, at de omkostninger, som AP Pension opkræver for administration er uændrede. Faldet i omkostningerne pr. forsikret betyder derfor, at AP Pension er blevet mere effektive.

Bestyrelsesvalg

Inden de fremmødte gik til frokost, var der valg til bestyrelsen. Der skulle vælges 10 medlemmer ud af 15 kandidater, som repræsenterer de forsikrede. Der var genvalg til Søren D. Tinggard, Ole E. Hansen, Michael Budolfsen, Jens Erik Iversen, Bjørg Houmøller, og Niels Jørgen Ellegaard samt nyvalg til Jesper Loiborg, Lars Sørensen, Lene Sarup Rattenborg og Ejvind N. Jensen.

På tilsvarende vis blev der afholdt suppleringsvalg af et medlem til bestyrelsen blandt de delegerede, der repræsenterer arbejdsgiverne. Blandt tre kandidater var der nyvalg til Lasse Bolander.

Fakta: Det blev besluttet

  • Årsrapporten blev godkendt
  • Lønpolitikken blev godkendt
  • Generalforsamlingen afholdes i 2020 i Aarhus

Fakta: De blev valgt

  • Søren D. Tinggard, Ole E. Hansen, Michael Budolfsen, Jens Erik Iversen, Bjørg Houmøller og Niels Jørgen Ellegaard blev genvalgt
  • Jesper Loiborg, Lars Sørensen, Lene Sarup Rattenborg, Ejvind N. Jensen og Lasse Bolander blev nyvalgt til bestyrelsen
  • Deloitte blev genvalgt som revision

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.