• Samfundsansvar

Forsikring for elever og lærlinge i virksomheder

AP Pension tilbyder en konkurrencedygtig elevpakke til elever og lærlinge under 20 år. Elevpakken omfatter elever og lærlinge, der er ansat i virksomheder med en firmapension i AP Pension.

Får I en ny elev eller lærling under 20 år, er det vigtigt, at I undersøger, om eleven eller lærlingen er omfattet af en overenskomst. Hvis det ikke er tilfældet, skal de ifølge lov om erhvervsuddannelser have en elevpakke, der betales af jer. I dette tilfælde kan I tilmelde jer elevpakken, som sikrer, at I overholder lovens krav.

Er jeres elev eller lærling over 20 år ved ansættelsen, skal I fortsat undersøge, om eleven eller lærlingen er omfattet af en overenskomst. Hvis det ikke er tilfældet, vil de som udgangspunkt ikke være omfattet af jeres pensionsordning, medmindre andet fremgår af jeres pensionsaftale.

Du finder tilmeldingsblanketten her

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker døgnet rundt, og udbetaling ved dødsfald og invaliditet sker uanset, om forsikringsbegivenheden skyldes sygdom eller ulykke.  

Dødsfaldsdækning

Hvis eleven/lærlingen dør inden elev-/lærlingetidens ophør og inden den 1. i måneden efter det fyldte 65. år, bliver der udbetalt en skattefri forsikringssum på 300.000 kr.  

Med mindre andet er aftalt, udbetales der til eleven/lærlingens nærmeste pårørende. Hvis du ønsker at indsætte en anden begunstigelse, kan du finde en begunstigelseserklæring her.  

Invalidesum

Hvis eleven/lærlingen bliver invalid inden elev-/lærlingetidens ophør og inden den 1. i måneden efter det fyldte 60. år, jf. forsikringsbetingelserne, bliver der udbetalt en skattefri forsikringssum på 100.000 kr.  

Invalidepension

Hvis elevens/lærlingens erhvervsevne bliver nedsat inden elev-/lærlingetidens ophør og inden den 1. i måneden efter det fyldte 65. år, jf. forsikringsbetingelserne, bliver der udbetalt en løbende invalidepension på 60.000 kr. om året. Udbetaling af invalidepension får virkning fra den 1. i måneden efter nedsættelsen af erhvervsevnen har varet uafbrudt i tre måneder. Der skal betales almindelig personlig indkomstskat af udbetalingerne.  

Visse kritiske sygdomme

Hvis eleven/lærlingen får en kritisk sygdom, som beskrevet i forsikringsbetingelserne for visse kritiske sygdomme inden elev-/lærlingetidens ophør og inden den 1. i måneden efter det fyldte 65. år, bliver der udbetalt en skattefri forsikringssum på 100.000 kr. 

Udbetaling af forsikringssummen forudsætter, at diagnosen stilles tidligst tre måneder efter optagelsen i ordningen.  

Modtager eleven/lærlingen en udbetaling i forbindelse med en kritisk sygdom, vil eleven/lærlingen fortsat være dækket af denne forsikring, dog kan der ikke ske udbetaling for samme diagnose samt relaterede diagnoser, jf. forsikringsbetingelserne. Ved udbetaling for flere forskellige kritiske sygdomme skal der gå mindst seks måneder mellem diagnoserne.    

Forsikringsdækningen bliver pristalsreguleret hvert år den 1. januar. Første gang i 2013. Hvis overenskomstforhandlinger medfører ændringer i kravene til forsikringsdækningerne, kan AP Pension til enhver tid, uden varsel, foretage regulering af enkelte eller flere forsikringsdækninger for at sikre, at disse lever op til overenskomsternes krav samt opkræve betaling herfor.  

"Forsikringsbetingelser for gruppelivsfor­sikring (obligatorisk)" og "Forsikringsbetingelser for Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk)" gælder for ordningen.  

Helbredsoplysninger

Eleven/lærlingen kommer med i forsikringsordningen på betingelse af, at vedkommende ikke er omfattet af f.eks. førtidspension, invaliditetsydelse, fleksjob eller anden offentlig ydelse. 

Præmien

Den helårlige præmie udgør 1.113,22 kr. (2024). Præmien bliver beregnet hvert år 1. januar på baggrund af de modtagne oplysninger om de forsikredes antal og alder. Præmien opkræves forud hvert år den 1. januar.  

Bonus

Bonus bliver anvendt til reduktion af præmien.  

Skatteforhold

Præmien for invalidepension medregnes ikke i den personlige indkomst og er dermed skattefri. Udbetalingen er indkomstskattepligtig, og der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag.  

Præmien for dødsfaldsdækning, invalidesum og visse kritiske sygdomme udgør 1.113,22 kr. for 2024 og er ikke fradragsberettiget i den personlige indkomst, og udbetaling af forsikringssummen sker skatte- og afgiftsfrit. Denne del af præmien skal medtages på elevens/lærlingens lønseddel, så der betales skat af præmien. AP Pension er forpligtet til at fratrække eventuel boafgift i udbetalingen ved død.  

Den skattemæssige behandling er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning.  

Virksomhedens pligter

Virksomheder, som tilslutter sig denne aftale, skal løbende informere AP Pension om:

  • Ophør af elevtid/lærlingetid
  • Forlængelse af elevtid/lærlingetid
  • Fratrædelse

Hvis en elev/lærling går på orlov, bliver forsikringsdækningen opretholdt i orlovsperioden. Præmien indbetales fortsat af virksomheden. Ved ophør af elev-/lærlingetid eller fratrædelse ophører forsikringen på fratrædelsesdatoen/afmeldingsdatoen.  

Opsigelse

Virksomheden eller AP Pension kan opsige den enkelte medarbejders tilslutning til denne aftale med tre måneders varsel til den 1. i en måned. Medarbejderens tilslutning ophører automatisk, hvis arbejdsgiveren ophører med at have en firmapensionsaftale med AP Pension.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.